Sol·licitud de fotocòpies per a associacions juvenils

1. Objecte del procediment

Sol·licitud de fotocòpies a associacions juvenils.

2. Documentació a aportar

Sol·licitud electrònica

3. Normativa

  • Llei d'associacions de la Comunitat Valenciana, llei 14/2008 del 18 de novembre.
  • Llei de procediment administratiu comú de les administracions publiques, llei 39/2015 de l'1 d'octubre.
  • Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana de 12 de desembre (Decret 220/2014)

4. Resolució

Les sol·licituds hauran de presentar-se amb dos dies d'antelació.

5. Silenci administratiu

Article 24.1 de la Llei de procediment administratiu: “El silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, a què es refereix l'article 29 de la Constitució, aquells l'estimació dels quals tinguera com a conseqüència que es transferiren al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, impliquen l'exercici d'activitats que puguen danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques”.

6. Forma de presentació: online

Les inscripcions hauran de dirigir-se a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata. Les associacions tenen l'obligació de presentar la sol·licitud per via telemàtica per l'article 14.2 de la llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica. En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/

Tornar