Sol·licitud d'espais dels Centres Joves de Mislata

1. Objecte del procediment

Sol·licitud d'espais dels “Centres Joves” de Mislata

2. Documentació que cal aportar

Sol·licitud electrònica correctament farcida.

3. Normativa

  • Llei d'associacions de la Comunitat Valenciana, Llei 14/2008 de 18 de novembre.
  • Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, llei 39/2015, d'1 d'octubre
  • Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, de 12 de desembre (Decret 220/2014)

4. Resolució

Les sol·licituds hauran de presentar-se amb una setmana d'antelació a la data de l'activitat.

5. Silenci administratiu

Article 24.1 de la llei de procediment administratiu. “El silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, a què es refereix l'article 29 de la Constitució, aquells l'estimació dels quals tinguera com a conseqüència que es transferiren al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, impliquen l'exercici d'activitats que puguen danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques”.

6. Forma de presentació

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació.

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA.

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8)També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

Tornar