Participació en premis juvenils de literatura breu

1. L'objecte del procediment:

Premis Juvenils de Literatura Breu

2. Documentació que cal aportar:

3. Normativa:

  • Llei General de Subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.BEP Ajuntament de Mislata.
  • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució:

El termini de presentació de les obres començarà l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzara el dia 3 de juny de 2021.

5. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS "El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció".

6. Forma de presentació: online

Les inscripcions hauran de dirigir-se a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata i presentar-se, preferentment en el Registre d'Entrada del CENTRE JOVE DEL MERCAT situat al carrer Major, 36, 46920, Mislata, tel. 963 990 340, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata

No obstant això, podran presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dei registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si l'últim dia de presentació de sol·licituds farà inhàbil, el termini finalitzara al següent dia hàbil. No s'admetran a tràmit sol·licituds fora de termini.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  24-03-2021
  Fins a  03-06-2021
Tornar