Sol·licitud d'ocupació de via pública per a terrassa.

1. L'objecte del procediment

Regulació de l'ocupació de via pública amb terrassa. Entenent-se per terrassa la instal·lació, en espais d'ús públic, d'un conjunt de taules, les seues corresponents cadires i elements auxiliars.

LA INSTÀNCIA ES PRESENTARÀ, ALMENYS, AMB UN MES D'ANTELACIÓ A la DATA EN LA QUAL ES PRETÉN INICIAR L'OCUPACIÓ.

2. Taxes o preus públics

Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires

3. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç. [Accés a Oficina Virtual Tributària]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa*Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

  • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
  • Pla a escala 1.50 on figure fitada la longitud de la façana del local, elements del mobiliari l'autorització del qual sol·licita, distàncies a façana i vorada de la vorera d'aquests elements i als espais que es troben en menys de dos metres de l'ocupació dels quals estiga expressament prohibida.
  • Autorització expressa del titular del local o del president de la comunitat en el cas que la superfície d'ocupació excedisca de la façana de la local
  • Assegurança de responsabilitat civil i el pagament periòdic que acredite la seua vigència.

5. Normativa

  • Ordenança reguladora de l'Ocupació del domini públic amb taules i cadires i elements auxiliars.
  • Ordenança fiscal reguladora del pagament de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

6. Resolució

  • Òrgan que resol: Alcaldia- Presidència
  • Termini per a resoldre: Un mes.

7. Silenci administratiu

El silenci és negatiu de manera que es considera denegada si en el termini d'un mes no s'ha notificat la resolució. Sense perjudici que subsistisca l'obligació de l'Administració d'adoptar resolució expressa.

8. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata,

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia. 

Tornar