Declaracions responsables per a l'inici de l'activitat amb instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables i per a la instal·lació de les mateixes.

1. L'objecte del procediment

La celebració d'espectacles o activitats que per la seua naturalesa requerisquen la instal·lació eventual, portàtils o desmuntables no permanents.

Nota: Si escau autorització de la via pública, aquesta serà preceptiva a aquest tràmit.  

2. Taxes o preus públics

Taxa per atorgament de llicència d'obertura d'establiments.

3. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç: [Accés a Oficina Virtual Tributària]  

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament. (Punt anterior)
 • Projecte o memòria, en el seu cas, en format digital (PDF), subscrita per tècnic competent, en el qual es descriga l'espectacle o l'activitat a la qual es destinarà la instal·lació, amb justificació de l'emplaçament proposat i incidència de les instal·lacions en l'entorn, indicant si reuneix les condicions de seguretat, salubritat i higiene per a evitar les molèsties al públic assistent i a tercers i, especialment, que compleix amb la normativa aplicable a les activitats molestes, corregibles, insalubres, nocives i perilloses, comprenent, almenys, les següents especificacions:
  • Seguretat per al públic assistent, treballadors, executants i béns.
  • Condicions de solidesa de les estructures i de funcionament de les instal·lacions.
  • Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques, especialment llum i so, en locals de pública concurrència.
  • Prevenció i protecció d'incendis i altres riscos inherents a l'activitat, facilitant l'accessibilitat dels mitjans d'auxili externs.
  • Condicions de salubritat, higiene i acústica, determinant expressament les condicions d'insonorització dels locals necessària per a evitar molèsties a tercers.
  • Protecció del medi ambient urbà i natural.
  • Condicions d'accessibilitat i gaudi per a les persones amb diversitat funcional d'acord amb el que es disposa en la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i que possibiliten el gaudi real de l'espectacle per part d'aquelles. En aquest sentit, es realitzaran les adaptacions precises en els locals i instal·lacions en el termini que reglamentàriament s'establisca, d'acord amb la citada llei.
  • Pla d'emergència segons les normes d'autoprotecció en vigor.
 • Certificat emés per companyia asseguradora i per al sol·licitant, en el qual s'especifique la cobertura per a les activitats sol·licitades, pels danys que pogueren produir-se al públic assistent i a tercers, d'acord amb el regulat en la Llei 14/2010.
 • Certificat elaborat per organisme de Certificació Administrativa (OCA) pel qual s'acredite el compliment de tots i cadascun dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment. Haurà d'estar en possessió del sol·licitant abans de l'inici de l'activitat i o a la disposició dels funcionaris públics.

5. Normativa

 • Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Llei 6/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat de Prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
 • Ordenança fiscal per atorgament de llicència d'obertura d'establiments.

6. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar