Sol·licitud de baixa de gual

1. Objecte del procediment

Instància per la qual se sol·licita la iniciació d'un expedient per a la baixa en la concessió d'un gual en via pública.

2. Documentació que cal aportar

La placa de gual. Si s'ha fet la sol·licitud en línia, es pot fer efectiva la devolució en la finestreta d'informació de l'ajuntament. aportant DNI i número d'anotació registral de la sol·licitud de baixa.

3. Normativa

4. Resolució i silenci administratiu

  • Òrgan que resol: Alcaldia
  • Termini per a resoldre: tres mesos
  • Silenci administratiu: Positiu. Es considera estimat si passa el termini anterior sense que s'haja notificat la resolució a la persona sol·licitant.

5. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar