Canvi de titularitat de l'activitat

1. L'objecte del procediment

Establir i recollir la manera de conducta al canvi de titularitat de les activitats que es desenvolupen en el terme municipal.

2. Taxes o preus públics

Taxa per atorgament de llicència d'obertura d'establiments.

3. Formes de pagament

 • El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, 
 • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
 • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud emplenada i firmada per cedent i adquirent 
 • Acreditació de l'ingrés previ de la taxa. (Punt anterior)
 • Identificació de les dues persones (cedent i adquirent). No serà necessària identificació de persona que presente la sol·licitud per la seu electrònica sempre que faça ús del certificat digital.
 • Document notarial o privat en la virtut del qual s'haja produït la transmissió

5. Normativa

6. Resolució

 • Òrgan que resol: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: Tres mesos

7. Silenci administratiu

 • Positiu

8. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar