Canvi de titularitat de l'activitat

1. L'objecte del procediment

Totes les activitats econòmiques han de comptar amb una autorització administrativa municipal que permeta el seu exercici de manera legal.

Quan aquestes activitats es desenvolupen en locals han de posseir una llicència o declaració responsable que especifica les característiques i els elements que estan autoritzats per a aqueix local i aqueixa activitat en concret.

Al capdavant de cada llicència o declaració responsable ha d'haver-hi un titular que pot ser una persona física o jurídica. Aquesta titularitat és la que canvia quan el negoci canvia de mans. La llicència roman tal com està, no es modifiquen les seues condicions ni l'activitat autoritzada.

Si té la intenció d'assumir un negoci que ja té concedida llicència o declaració responsable ha de comunicar-lo a l'Ajuntament perquè comprove que es compleixen els requisits exigits per la normativa.

2. Taxes o preus públics

Taxa per atorgament de llicència d'obertura d'establiments.

3. Formes de pagament

 • El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, 
 • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
 • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud emplenada i firmada per cedent i adquirent 
 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
 • Identificació de les dues persones (cedent i adquirent). No serà necessària identificació de persona que presente la sol·licitud per la seu electrònica sempre que faça ús del certificat digital.
 • Document notarial o privat en la virtut del qual s'haja produït la transmissió

5. Normativa

6. Resolució

 • Òrgan que resol: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: Tres mesos

7. Silenci administratiu

 • Positiu

8. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar