Sol·licitud de llicència ambiental (o modificació substancial d'aquesta)

1. Objecte del procediment

L'objecte del procediment és obtindre la resolució escrita a través de la qual s'autoritza l'explotació i les obres necessàries de la totalitat o part d'una instal·lació o establiment inclòs en l'Annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat.

Tipus de negoci

Indústries d'energia, metalls, químiques, gestió de residus, indústria tèxtil, cuir, agroalimentàries o ramaderes, consum de dissolvents, conservació de fustes, gestió de l'aigua, etc. (Es diferenciarà de l'autorització ambiental integrada per les característiques determinades en l'annex II de la llei 6/2014).

Característiques de l'activitat

Se sotmeten a llicència ambiental les activitats, públiques o privades, incloses en l'annex II de la llei 6/2014. La llicència s'adaptarà a les modificacions que es produïsquen en les instal·lacions en què tals activitats es desenvolupen. Aquelles activitats que requerisquen autorització sectorial, de qualsevol altra administració, prèvia a l'obertura, etc.

Descripció

​La resolució escrita de l'òrgan competent del municipi en el qual se situe la instal·lació a través de la qual s'autoritza l'explotació de la totalitat o part d'una instal·lació o establiment inclòs en  l'annex II de la llei 6/2014. La llicència podrà ser vàlida per a una o més instal·lacions o parts d'instal·lacions que tinguen la mateixa ubicació.

2. Taxes o preus públics

3. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç (taxa de llicència d'obertura, la resta, d'existir (*ICIO, llicència urbanística) haurien de liquidar-se a part).[Accés a Oficina Virtual Tributària]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa*Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament. (Punt anterior)
 • Informe urbanístic municipal justificant de la sol·licitud. Llevat que es tracte de la llicència de modificació substancial.
 • Projecte d'activitat, en format digital (PDF), que complisca els requisits del art.53.2.1.a de la llei 6/2014, visat per Col·legi Professional. En el cas que no s'aporte la documentació visada, en aplicació del RD 1000/2010, s'haurà d'aportar certificat que acredite la col·legiació del projectista, emés per Col·legi Oficial, o compulsa del títol acadèmic.
 • Projecte d'obra, en format digital (PDF) o declaració jurada de no execució d'obres per al desenvolupament de l'activitat. Llevat que es tracte d'obra de nova planta i en aquest cas es tramitarà l'expedient de llicència urbanística d'edificació.
 • Estudi d'impacte ambiental, en el seu cas.
 • Declaració d'interés comunitari quan siga procedent.
 • Estudi acústic, segons art.36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre de la Generalitat, de Protecció contra la contaminació acústica o norma que la substituïsca.
 • Resum no tècnic de la documentació aportada per al tràmit d'informació pública.
 • Document amb les dades que, segons el parer del sol·licitant, siguen confidencials d'acord amb les disposicions vigents.
 • Certificat de verificació de la documentació, si és el cas.
 • Justificant de l'alta de l'impost sobre Activitats Econòmiques.

5. Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
 • Normes i P.G.O.O. de Mislata.
 • Ordenança fiscal municipal de llicències urbanístiques i ICIO.
 • Ordenança fiscal per la taxa: atorgament de llicència d'obertura d'establiments.

6. Resolució i silenci administratu

 • Òrgan que resol: Junta de Govern
 • Termini per a resoldre: 6 mesos.
 • Silenci administratiu: positiu. Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració la sol·licitud quedarà resolta de manera positiva per al sol·licitant, llevat que la llicència supose concedir al sol·licitant facultats relatius al domini públic o un servei públic.

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Demanant sempre cita prèvia

Tornar