Sol·licitud d'Informe Urbanístic Municipal per a l'exercici d'activitats

1. L'objecte del procediment

A través d'aquesta sol·licitud l'Ajuntament expedeix Informe Urbanístic Municipal d'activitat en el qual es contindrà pronunciament exprés sobre la compatibilitat o incompatibilitat urbanística del projecte amb el planejament urbanístic.

Tràmit obligatori per a: Autorització Ambiental Integrada (GVA), Llicència ambiental (IND.012), Declaració Responsable Ambiental (IND.018) i Comunicació d'Activitat Innòcua (IND.011).

Observacions: L'Informe Urbanístic Municipal d'Activitat emés serà vinculant quan siga negatiu, i haurà d'emetre's en el termini màxim d'un mes. En el cas de no emetre's en el termini assenyalat, podrà presentar-se la sol·licitud o formulació de l'instrument d'intervenció ambiental que procedisca, amb expressa indicació de la data en què va ser sol·licitat.

2. Taxes o preus públics

3. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç. [Accés a Oficina Virtual Tributària]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa*Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
 • Pla georreferenciat per al supòsit d'autorització ambiental integrada i plànol d'emplaçament per als restants instruments d'intervenció ambiental, en el qual figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.
 • Memòria descriptiva de la instal·lació i activitat amb la seua corresponent classificació segons el punt 9.7 del Pla General Urbanístic que indique: la naturalesa i característiques principals de l'activitat, necessitats d'ús i aprofitament del sòl i requeriments dels serveis públics essencials.
 • Si escau, document que acredite la representació.

5. Normativa

 • Pla General de Mislata.
 • Llei 6/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat de Prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
 • Ordenança fiscal per la taxa d'expedició de documents administratius.

6. Resolució i Silenci Administratiu

 • Òrgan que resol: Alcaldia- Presidència
 • Termini per a resoldre: Un mes.
 • Silenci administratiu: Si passat el mes no s'ha notificat al peticionari la resolució, podrà presentar-se el document d'intervenció ambiental oportú. En cap cas s'entendran atorgades facultats en contra de la llei o del planejament vigent.

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Demanant sempre cita prèvia

Tornar