Sol·licitud de Gual

1. Objecte del procediment

Instància per les quals se sol·licita la iniciació d'un expedient per a la concessió d'un gual en via pública.

2. Documentació que cal aportar

Plànol d'emplaçament

 • Pla de cotes i superfícies
 • Pla de distribució on es contemplen:
  • Distribució de vehicles amb corredors de circulació i el seu recorregut
  • Punts d'enllumenat, emergències i quadre general
  • Sistema de Protecció contra incendis

Els tres plans han d'estar signats per tècnic competent.

Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament

FAMILIARS I COMERCIALS:

Escriptura de propietat o contracte d'arrendament.

3. Taxes o preus públics

 • Pagament de la taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva de via pública, i d'aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies.
 • Pagament de la placa senyalitzadora de gual que s'entregarà.

4. Normativa

 • Ordenança Municipal, normes reguladores per a la concessió de guals en la via pública per a accés de vehicles en els edificis.

5. Resolució

 • Òrgan que resol:
  • Alcaldia.
 • Termini per a resoldre:
  • Tres mesos.

6. Silenci administratiu

 • Negatiu. Es considera desestimat si passa el termini anterior sense que s'haja notificat la resolució a la persona sol·licitant.

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia. 

Tornar