Comunicació d'activitats innòcues

1. L'objecte del procediment

Regulació de l'ocupació de via pública amb terrassa. Entenent-se per terrassa la instal·lació, en espais d'ús públic, d'un conjunt de taules, les seues corresponents cadires i elements auxiliars.

No cap l'inici de l'exercici de l'activitat si no s'ha presentat tota la documentació requerida i recollida en la instància. El segell advertint que la documentació està incompleta impedirà l'inici d'aquesta.

Tipus de negoci

Botigues de roba, oficines, sabateries, quioscos, venda de menjar per a portar (sense preparació), etc.

Característiques de l'activitat

Quedaran subjectes al règim de comunicació d'activitats innòcues, aquelles activitats que no tenen incidència ambiental, considerant-se com a tals les que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.

Descripció

El document mitjançant el qual el titular de l'activitat posa en coneixement de l'administració pública corresponent l'inici de l'activitat així com les seues dades identificatives i altres requisits que siguen exigibles per a l'exercici de l'activitat. NUL·LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL.

2. Taxes o preus públics

Taxa per atorgament de llicència d'obertura d'establiment.

3. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç. [Accés a Oficina Virtual Tributària]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa*Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

  • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
  • Memòria de l'activitat
  • Plànol d'emplaçament del local

5. Normativa

6. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Demanant sempre cita prèvia

Tornar