Declaració responsable per a locals de pública concurrència. Sense OCA

1. L'objecte del procediment

Procediment pel qual l'interessat presenta a l'Ajuntament, mitjançant una declaració responsable que per les seues característiques no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d'Autorització Ambiental Integrada ni en el de Llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'Annex III de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat.

Tipus de negoci

Bars, restaurants, cafeteries, pubs, discoteques, *ludotecas, gimnasos, fires, salons de joc, etc.

Característiques de l'activitat

Espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, amb independència que els titulars o prestadors siguen entitats públiques, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils o desmuntables, així com de manera habitual o esporàdica.

Descripció

​Se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions, de titularitat pública o privada, en les quals es desenvolupe alguna de les activitats incloses en l'annex I de la llei 6/2014.

2. Taxes o preus públics

3. Formes de PAGAMENT

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç [Accéso a Oficina Virtual Tributària]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

 • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
 • Projecte d'obra i activitat, que complisca amb els requisits de la Llei 14/2010, visat pel Col·legi Professional corresponent, si escau. En defecte d'això, en el cas en què no s'aporte la documentació visada, en aplicació del RD 1000/2010, s'haurà d'aportar certificat que acredite la col·legiació del projectista, emés pel Col·legi Oficial, o compulsa del títol acadèmic.
 • Certificat final, visat per Col·legi Professional, si escau, emés per tècnic competent en el que es faça constar expressament:
  • a. L'execució conformement al projecte presentat.
  • b. Que el seu aforament no supera les 500.
  • c. Que en l'establiment no existeix una especial situació de risc.
  • d. Que l'activitat no està subjecta al procediment d'obertura mitjançant autorització.
 • Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança en els termes establits en la Llei (14/2010).

5. Normativa

 • Decret llei 4/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regulen els organismes de certificació administrativa (OCA).
 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova *le Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
 • Ordenança fiscal per la taxa: atorgament de llicència d'obertura d'establiments.

6. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia. 

Tornar