Declaració desponsable per a locals de pública concurrència. Amb OCA

1. L'objecte del procediment

L'objecte és l'obertura mitjançant declaració responsable, de locals que es dediquen a Espectacles Públics, Activitats Recreatives, Activitats Socioculturals i Establiments Públics segons catàleg de la Llei 14/2010, aportant certificació expedida per empresa que dispose de la qualificació OCA.

Tipus de negoci

Bars, restaurants, cafeteries, pubs, discoteques, *ludotecas, gimnasos, fires, salons de joc, etc.

Característiques de l'activitat

Espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, amb independència que els titulars o prestadors siguen entitats públiques, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils o desmuntables, així com de manera habitual o esporàdica.

Descripció

​Se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions, de titularitat pública o privada, en les quals es desenvolupe alguna de les activitats incloses en l'annex I de la llei 6/2014.

2. Taxes o preus públics

3. Formes de PAGAMENT

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç [Accéso a Oficina Virtual Tributària]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

 • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament. (Punt anterior)
 • Projecte d'obra i activitat, en format digital (PDF), que complisca amb els requisits de la Llei 14/2010, visat pel Col·legi Professional corresponent, si escau. En defecte d'això, en el cas en què no s'aporte la documentació visada, en aplicació del RD 1000/2010, s'haurà d'aportar certificat que acredite la col·legiació del projectista, emés pel Col·legi Oficial, o compulsa del títol acadèmic.
 • Certificat expedit per entitat que dispose de qualificació d'organisme de certificació administrativa (OCA) pel qual s'acredite el compliment de tots i cadascun dels requeriments tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment públic.
 • Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança en els termes establits en la Llei (14/2010).

5. Normativa

 • Decret llei 4/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regulen els organismes de certificació administrativa (OCA).
 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova *le Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
 • Ordenança fiscal per la taxa: atorgament de llicència d'obertura d'establiments.

6. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia. 

Tornar