Declaració responsable ambiental

1. L'objecte del procediment

Procediment pel qual l'interessat presenta a l'Ajuntament, mitjançant una declaració responsable que per les seues característiques no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d'Autorització Ambiental Integrada ni en el de Llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'Annex III de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat.

Tipus de negoci

Carnisseries, pescateries, tallers, magatzems, aparcaments, venda de menjar per a portar (amb preparació), etc.

Característiques de l'activitat

S'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni al règim d'autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'annex III de la llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.

Descripció

El document subscrit pel titular de l'activitat, o el seu representant, en el qual posa en coneixement de l'administració que iniciarà l'activitat i manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa ambiental per al seu exercici, que posseeix la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps que dure aquest exercici, acompanyant-se la documentació que aquesta llei estableix. ESCASSA INCIDÈNCIA AMBIENTAL.

2. Taxes o preus públics

3. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç. [Accés a Oficina Virtual Tributària]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa*Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

  • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
  • Memòria tècnica, subscrita per tècnic competent descriptiva de la instal·lació i de l'activitat, així com d'obres, en el seu cas.
  • Certificació subscrita per tècnic competent, degudament identificat, que acredite que les instal·lacions compleixen les condicions tècniques i ambientals per a l'inici de l'activitat.
  • Estudi acústic segons art.36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la comunicació acústica o norma que la substituïsca.

5. Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
  • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.
  • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
  • Ordenança fiscal per la taxa: atorgament de llicència d'obertura d'establiments.

6. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Demanant sempre cita prèvia

Tornar