Indústria. Activitats i llicències.

Quin tipus de llicència necessite?

La present guia pretén ser una ajuda per a poder localitzar el tipus de llicència d'activitat que necessite depenent del negoci a posar en marxa. No obstant això, es recomana que aquestes actuacions siguen supervisades per un tècnic competent en la matèria, tant per a corroborar la informació que ací s'aporta, com per a proporcionar seguretat jurídica davant tercers d'aquestes actuacions.

 • COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT INNÒCUA <-> NUL·LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
  • Tipus de negoci: Botigues de roba, oficines, sabateries, quioscos, venda de menjar per a portar (sense preparació), etc.
  • Característiques de l'activitat: Quedaran subjectes al règim de comunicació d'activitats innòcues, aquelles activitats que no tenen incidència ambiental, considerant-se com a tals les que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
  • Descripció: ​El document mitjançant el qual el titular de l'activitat posa en coneixement de l'administració pública corresponent l'inici de l'activitat així com les seues dades identificatives i altres requisits que siguen exigibles per a l'exercici de l'activitat. NUL·LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL.
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL <-> ESCASSA INCIDÈNCIA AMBIENTAL.
  • Tipus de negoci: Carnisseries, pescateries, tallers, magatzems, aparcaments, venda de menjar per a portar (amb preparació), etc.
  • Característiques de l'activitat: S'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni al règim d'autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'annex III de la llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
  • Descripció: ​El document subscrit pel titular de l'activitat, o el seu representant, en el qual posa en coneixement de l'administració que iniciarà l'activitat i manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa ambiental per al seu exercici, que posseeix la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps que dure aquest exercici, acompanyant-se la documentació que aquesta llei estableix. ESCASSA INCIDÈNCIA AMBIENTAL.
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA (Amb OCA1)
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA (Sense OCA1)
  • Tipus de negoci: Bars, restaurants, cafeteries, pubs, discoteques, ludoteques, gimnasos, fires, salons de joc, etc.
  • Característiques de l'activitat: Espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, amb independència que els titulars o prestadors siguen entitats públiques, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils o desmuntables, així com de manera habitual o esporàdica.
  • Descripció: ​Se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions, de titularitat pública o privada, en les quals es desenvolupe alguna de les activitats incloses en l'annex I de la llei 6/2014.
  • 1 - Organisme de Certificació Administrativa - Inspecció girada per una empresa inscrita en el registre d'organismes de certificació administrativa (OCA) en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. autoritzada i homologada per Conselleria. Si s'opta per no presentar aquest certificat d'inspecció, aquesta es pot dur a terme per part dels tècnics municipals (Tràmit de DR per a Locals de Pública Concurrència Sense OCA). 
 • LLICÈNCIA AMBIENTAL 
  • Tipus de negoci: Indústries d'energia, metalls, químiques, gestió de residus, indústria tèxtil, cuir, agroalimentàries o ramaderes, consum de dissolvents, conservació de fustes, gestió de l'aigua, etc. (Es diferenciarà de l'autorització ambiental integrada per les característiques determinades en l'annex II de la llei 6/2014).
  • Característiques de l'activitat: Se sotmeten a llicència ambiental les activitats, públiques o privades, incloses en l'annex II de la llei 6/2014. La llicència s'adaptarà a les modificacions que es produïsquen en les instal·lacions en què tals activitats es desenvolupen. Aquelles activitats que requerisquen autorització sectorial, de qualsevol altra administració, prèvia a l'obertura, etc.
  • Descripció: ​La resolució escrita de l'òrgan competent del municipi en el qual se situe la instal·lació a través de la qual s'autoritza l'explotació de la totalitat o part d'una instal·lació o establiment inclòs en l'annex II de la llei 6/2014. La llicència podrà ser vàlida per a una o més instal·lacions o parts d'instal·lacions que tinguen la mateixa ubicació.
 • AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA (Generalitat Valenciana)
  • Tipus de negoci: Indústries d'energia, metalls, químiques, gestió de residus, indústria tèxtil, cuir, agroalimentàries o ramaderes, consum de dissolvents, conservació de fustes, gestió de l'aigua, etc. (Es diferenciarà de la llicència d'activitat per les característiques determinades en l'annex I de la llei 6/2014).
  • Característiques de l'activitat: La resolució escrita de l'òrgan competent de la Generalitat, per la qual es permet, a l'efecte de la protecció del medi ambient i de la salut de les persones, explotar la totalitat o part d'una instal·lació, baix determinades condicions destinades a garantir que la mateixa compleix l'objecte i les disposicions d'aquesta llei. Tal autorització podrà ser vàlida per a una o més instal·lacions o parts d'instal·lacions que tinguen la mateixa ubicació.
  • Descripció: ​Se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions, de titularitat pública o privada, en les quals es desenvolupe alguna de les activitats incloses en l'annex I de la llei 6/2014.