Declaració del IIVTNU (plusvàlua) per herència

1. L'objecte del procediment

La presentació per la persona obligada tributària de qualsevol declaració a la qual estiga obligada per les normes tributàries, o bé amb el caràcter merament informatiu o com inici del procediment de liquidació de tributs o preus públics.

En concret, com a declaració per a, al seu cas, que es realitze liquidació de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua) per adquisició per herència.

2. Requisits 

 • Ser interessat en el procediment.
 • Acreditar les circumstàncies a les quals es refereix la sol·licitud.

3. Documentació que cal aportar

 • En tot cas, el MODEL 900D emplenat de Declaració cadastral per alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles.
 • Relació dels béns, assenyalant la seua referència cadastral, que han sigut transmesos, adquirits o sobre els quals s'ha constituït un dret.
 • Escriptura pública d'adjudicació d'herència.
 • Document privat de transmissió (en absència d'escriptura pública). En aquest cas, també haurà d'aportar:
  • Declaració d'hereus i acord particional.
  • Certificat de defunció. Només s'aportarà en el cas d'oposició expressa a la consulta per l'Ajuntament de Mislata.
  • Testament.
  • Llibre de Família.
  • D.N.I. de tots els hereus.
  • Escriptura pública d'adquisició pel causant dels béns que es transmeten radicats a Mislata.
  • Dades personals del declarant i direcció de notificació. En el seu cas, dades del representant i acreditació de la representació.
  • En absència d'oposició expressa, l'Ajuntament de Mislata estarà autoritzat a realitzar la consulta i la verificació de dades de manera electrònica de la informació d'una altra administració pública. Concretament s'autoritza a consultar:
   • Dades d'identitat (DGP).
   • Certificat de Defunció (Justícia).

En el cas d'oposar-se a la consulta per l'Ajuntament el sol·licitant quedarà obligat a aportar la documentació.

4. Normativa

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals,  Ordenances fiscals i qualsevol altra norma aplicable.

5. Resolució

Pot iniciar o no,  un procediment que acaba amb resolució.

Òrgan que resol: Alcaldia.

6. Forma de presentació

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, a través del tràmit sol·licitud.

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA.

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, (Pl. Constitució, 8)També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

Tornar