Sol·licitud per a l'ocupació de via pública d'activitats sense instal·lació d'estructures

1. L'objecte del procediment

Sol·licitud d'ocupació temporal del domini públic municipal (vies públiques i terrenys d'ús públic) per a la realització d'activitats festives de caràcter popular com ara cavalcades, processons, cercaviles, desfilades, menjars populars, jocs infantils tradicionals o altres activitats anàlogues que se celebren amb motiu de festivitats populars o tradicionals.

2. Qui pot sol·licitar-ho

Entitats legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal d'associacions que organitze l'activitat, en sòl públic, que assumeix davant l'Administració i el públic la responsabilitat de la celebració d'aquesta.

3. Requisits

Tindre subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que amb motiu de la utilització del domini públic es puguen produir en els béns o les persones.

4. Termini de sol·licituds

Amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista de l'inici de l'ocupació.

5. Documentació que cal aportar

  • Certificat de la companyia d'assegurances de tindre subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que amb motiu de la utilització del domini públic es puguen produir en els béns o les persones.
  • Programa d'actes de les festes detallant les activitats a realitzar, amb expressió del dia, hora d'inici i fi de cada acte, així com el nombre aproximat de participants, i lloc (adjuntar un pla de situació o croquis del recorregut) previstos per a la seua realització.
  • Haurà d'aportar un Pla de Contingència per a fer front a la crisi sanitària causada pel SARS-CoV-2, i que contindrà, com a mínim, el que s'estableix a aquest efecte en la RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, i les seues possibles actualitzacions posteriors, per la qual s'acorden mesures específiques per activitats, serveis i sectors, en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

6. Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Ordenança Reguladora de la Utilització de les Via Públiques Municipals.
  • Ordenança de Prevenció de la Contaminació Acústica.
  • Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació del Sòl, Vol i Subsol de Domini Públic Local.
  • RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

7. Resolució

El termini de resolució del procediment serà de 30 dies.

S'atorgarà un termini de cinc dies hàbils, comptats des de l'endemà a la recepció del requeriment perquè les persones interessades esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, se li tindran per desistits de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu.  

8. Silenci administratiu

Tindrà efecte desestimatori per ser facultats relatives al domini públic. Article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

9. Forma de presentació: en línia.

En línia: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital,  

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  22-06-2021
  Fins a  15-11-2021
Tornar