Sol·licitud subvenció a les associacions falleres de Mislata - Ajudes per a la instal·lació d'il·luminació artística

1. Objecte del procediment  

L'objecte de la present convocatòria és l'ajuda econòmica per al foment de l'activitat fallera amb el següent detall d'ajudes a atorgar:

En aquest cas es tracta de l'ajudes econòmiques per a la instal·lació d'il·luminació artística.

2. Documentació a aportar

Les factures del monument subvencionat, que hauran de reunir els següents requisits:  

 1. Identificació de l'empresa instal·ladora mitjançant nom o raó social, NIF o CIF i domicili.
 2. Identificació clara de la Comissió Fallera mitjançant nom, CIF i domicili.
 3. Número i data d'expedició de les factures.
 4. Concepte o descripció suficient de l'activitat i imports, especificant la base imposable i el tipus de gravamen a l'efecte de l'aplicació de l'IVA.
 5. Vaig rebre de l'empresa instal·ladora mitjançant la signatura i expressió de cobrat en la pròpia factura, o aportació del justificant del pagament realitzat.

Acreditació mitjançant material gràfic per a acreditar la col·locació en el local social del cartell en el qual consta el patrocini de l'Ajuntament. [descarregar cartell]

3. Formes de pagament

El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació pel beneficiari de la realització de l'activitat, projecte, objecte o adopció del comportament per al qual es va concedir.

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.

4. Normativa aplicable

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la *LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata.
 • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució

 • El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar des del següent al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
 • Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i després de la comprovació del compliment dels requisits de totes les presentades per l'òrgan gestor, s'elaborarà la llista provisional, on es farà constar, entre altres aspectes si resulta necessari:
 1. Sol·licituds admeses: les que compten amb documentació completa, la qual cosa no suposa dret a obtindre subvenció.
 2. Sol·licituds excloses: aquelles que manquen d'algun dels requisits exigits per a resultar beneficiàries o incórreguen en causa d'exclusió, amb indicació d'aquesta causa d'exclusió.
 3. Sol·licituds que cal esmenar: aquelles en les quals falte documentació acreditativa d'alguna de les circumstàncies al·legades en la sol·licitud, amb indicació del motiu a què es refereix.
 • S'atorgarà un termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà a la recepció del requeriment perquè les persones interessades esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, se li tindran per desistits de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu.
 • Rebudes les sol·licituds, el departament de Festes, com a òrgan instructor del procediment, les revisarà i realitzarà d'ofici les actuacions necessàries per a comprovar les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució. Aquesta resolució de la convocatòria serà publicada en la *BDNS i la pàgina web municipal.
 • La resolució de concessió de les ajudes haurà de dictar-se en el termini màxim de sis mesos, termini que es computarà a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat cap resolució, es consideraran desestimades les sol·licituds presentades.

6. Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma de presentació

En línia: S'haurà de presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital,  

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  10-07-2021
  Fins a  26-07-2021
Tornar