Justificació d'ajudes econòmiques a l'esport extraescolar i escolar

1. L'objecte del procediment

Justificació d'ajudes econòmiques subvencions amb destinació a aquelles Entitats Esportives de Mislata (d'ara en avant, *EDM) inscrites en el registre d'Associacions de Mislata que complementen o suplisquen activitats esportives de competència municipal i col·laboren en el foment i la promoció de l'esport escolar, afavorint fonamentalment la parcel·la d'iniciació a l'esport com un mitjà per a millorar l'educació integral. 

2. Documentació que cal aportar

-Justificació telemàtica, anterior al pagament.

 • MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT REALITZADA. (Curs 2020-21)
  • DENOMINACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
  • OBJECTIUS ACONSEGUITS.
  • ACTIVITATS REALITZADES.
  • VALORACIÓ QUALITATIVA DE LES ACTIVITATS.
  • CONCLUSIONS
 • MEMÒRIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA. Una relació detallada d'altres ingressos (quotes, *sponsors etc.) o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. (a. c. s..139). Una relació classificada (numerada d'acord amb les factures presentades) de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament. Annex V segellament i signat i en format PDF.
 • Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament. Hauran de presentar-se originals.
  • Les factures i la resta de documents probatoris de despeses, hauran d'estar datats en el curs escolar 2020/21, és a dir, d'octubre de 2020 a maig de 2021, tots dos inclosos.
  • En la relació de les factures s'especificarà concretament al fet que modalitat correspon, en aquells casos que una entitat realitze 2 o més modalitats.
  • Tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen.
 • DECLARACIONS RESPONSABLES
  • Declaració responsable subscrita pel beneficiari o la seua representant relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes que hagen obtingut per a la mateixa finalitat, o, en el seu cas, esment exprés dels altres ingressos o ajudes que hagen finançat l'activitat, amb indicació de l'import i procedència.
  • Declaració responsable del/ de la President/a o secretari/a de l'entitat que les factures aportades per a la justificació són autèntiques i originals.

3. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS.
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata.
 • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució

La resolució de concessió de les subvencions haurà de dictar-se en el termini màxim de sis mesos, termini que es computarà a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

5. Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció".

6. Forma i termini de presentació

En línia: Les justificacions es presentaran en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/.

Tota la documentació que es presente haurà d'estar signada electrònicament amb el certificat digital propi de l'entitat sol·licitant.

El termini de presentació de la justificació serà fins al 30 de setembre de 2021 (inclusivament)

 

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  12-07-2021
  Fins a  30-09-2021
Tornar