Justificació de subvencions a entitats esportives pel desenvolupament d'activitats

1. L'objecte del procediment

Justificació de subvencions a entitats esportives pel desenvolupament d'activitats

2. Presentació de sol·licituds

Forma de presentació: en línia.

Es presentarà amb el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es, imprescindible l'ús de certificat digital.

Termini de presentació de la justificació de la subvenció

La justificació de la subvenció concedida en l'exercici 2020 haurà de presentar-se fins al 31 de gener de 2021 (inclusivament), conforme al que es disposa en les bases de la convocatòria.

3. Documentació a aportar

Una memòria detallada del programa o activitat que hagen sigut subvencionats, acompanyat d'un dossier amb el material de difusió publicitària de totes aquelles activitats relacionades amb el mateix i amb el calendari oficial de la Federació corresponent. (Document  a. c. s..136 o annex II de les bases). En tota la informació, documentació i publicitat pròpia de l'activitat o del projecte, que els mateixos estan subvencionats per l'Ajuntament de Mislata, amb la inclusió de l'escut de l'Ajuntament (Regidoria d'Esports i Mislata Ciutat Esportiva), en un lloc destacat i prominent.

 • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats, que contindrà:
  • a) Una relació classificada de les despeses de l'entitat durant el 2020, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament.  (Document INT.139 o Annex V)
  • b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament. Les factures i la resta de documents probatoris de despeses, que ascendeixen al total de l'import concedit, hauran d'estar datats l'any 2020. En la relació de les factures s'especificarà concretament al fet que mòdul correspon.
  • c) Una relació detallada de tots els ingressos (quotes socis, sponsors etc.) o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.
 • Declaració responsable subscrita pel beneficiari o la seua representant relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes que hagen obtingut per a la mateixa finalitat, o, en el seu cas, esment exprés dels altres ingressos o ajudes que hagen finançat l'activitat, amb indicació de l'import i procedència. Declaració responsable del/ de la President/a o secretari/a de l'entitat que les factures aportades per a la justificació són autèntiques i originals.  (Formulari electrònic en el tràmit segons l'Annex VI)

Notes:

Les factures hauran de reunir els requisits exigits amb caràcter general en el reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, regulador del deure d'expedició i lliurament de factures per empresaris i professionals o en la normativa que el substituïsca, considerant-se imprescindible que reculla el nom o raó social de l'empresa que factura, el seu NIF o CIF, data d'emissió, import i desglossament de cadascun dels objectes facturats, així com l'IVA aplicable i importe total o IRPF; segons siga procedent. I en tot cas, hauran d'estar datades en l'exercici econòmic per al qual s'haja concedit la subvenció.  

Es considerarà despesa realitzada el que ha sigut efectivament pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció, per tant s'haurà de presentar justificant que s'ha realitzat el pagament d'aquestes. Art. 31.2 de la Llei General de Subvencions.

Devolució voluntària d'imports no utilitzats o aplicats a les activitats subvencionades. El beneficiari de la subvenció podrà procedir a la devolució voluntària (reintegrament) sense necessitat de previ requeriment de l'Administració mitjançant la justificació de l'ingrés a través de la corresponent carta de pagament.

En el seu cas, carta de reintegrament en el supòsit de sobrant de l'import subvencionat (despesa no realitzada), així com els interessos derivats d'aquests.

Aquelles entitats que perceben ajudes per a organització d'activitats (Mòdul 3) hauran de justificar les mateixes de manera individualitzada, amb factures que corresponguen a l'organització de tal esdeveniment i que coincidisquen en conceptes i dates amb les relacionades en el projecte que es presente. En cas que els ingressos totals superen les despeses realitzades, s'haurà de procedir a reintegrar de l'import de la subvenció, la quantitat que excedisca a les despeses.

Es produirà la pèrdua del dret a percebre l'ajuda totalment o parcialment en cas de falta de justificació de la subvenció en el termini establit, cas de justificació insuficient o per alguna de les causes previstes en l'art. 37 de la Llei General de Subvencions.  

Els procediments de control financer, reintegrament i revisió d'actes en relació amb aquesta subvenció seran els que contemplats la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. Resolució

L'entitat concedent haurà d'aprovar el compte justificatiu presentat per l'entitat en el termini màxim que marca l'article 21.2 de la Llei 39/2015. I en cas d'iniciar expedient de reintegrament s'ajustarà a l'article 42.4 de la LGS termini màxim per a justificar, segons el qual “el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament serà de 12 mesos des de la data de l'acord d'iniciació.  

5. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata
 • Bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament de Mislata
 • Conveni Dinamització participació Infantil i adolescència

6. Forma de presentació

Online: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé presentant la documentació i signant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 10 dies naturals.  

Recorde que si vosté és un subjecte obligat segons l'estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques té l'obligació de fer ús de mitjans telemàtics i per tant no s'admetrà la seua sol·licitud de manera presencial.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  18-01-2021
  Fins a  31-01-2021
Tornar