Sol·licitud de subvencions a entitats esportives pel desenvolupament d'activitats

1. L'objecte del procediment:

Concessió Subvencions “Desenvolupament d'activitats esportives d'entitats esportives, 2021” de l'Ajuntament de Mislata.

 • Mòdul 1: "Deporte base". Joves esportistes de fins a 18 anys.
 • Mòdul 2: "Deporte rendiment". Activitats ordinàries de les entitats esportives per a esportistes majors de 18 anys.
 • Mòdul 3: "Esport popular". Realització d'activitats extraordinàries de caràcter popular.
 • Mòdul 4: "Reconstrucció de l'esport". Despeses extraordinàries amb *mo-*tivo de la normativa COVID-19.

2. Documentació que cal aportar:

 • ANNEX I: Sol·licitud telemàtica.
 • ANNEX II.a: Projecte “GENERAL” esportiu de l'activitat.
 • ANNEX II.b: Projecte” ESPECIFIQUE MÒDULS”. (Un per cada mòdul al qual s'opta)
 • ANNEX III: Memòria d'activitats any 2020.
 • ANNEX IV: Memòria Comptable
 • ANNEX V: JUSTIFICACIÓ
 • Fitxa d'inscripció dels esportistes inscrits en federació o organismes esportius.
 • Certificats d'acreditació de la taula de puntuació als quals s'opta-

3. Formes de pagament:  

De conformitat amb el que es preveu en l'Art. 34.4 LGS, es podran realitzar pagaments anticipats abans de la presentació i aprovació de la justificació de les despeses. El pagament de la subvenció es realitzarà en un pagament únic amb càrrec al pressupost de 2020.

No obstant això, per a procedir a aquest pagament anticipat haurà d'haver rendit el compte justificatiu, amb caràcter previ, per la quantia que procedisca concedida en aquest concepte per al passat exercici si n'hi haguera, o bé, cas de no haver justificat la mateixa íntegrament, haver efectuat el reintegrament de la quantitat que corresponguera o haver-se iniciat l'expedient de reintegrament que procedisca.

Pel departament gestor s'indicarà la data de la rendició del Compte Justificatiu i, cautelarment, no es procedirà a ordenar el pagament (fase P) fins que aquesta justificació o reintegrament s'haguera produït.

4. Normativa:

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata.
 • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució:

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

6. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma de presentació:  

En línia: S'haurà de presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  28-06-2021
  Fins a  16-07-2021
Tornar