Sol·licitud de subvencions a entitats esportives pel desenvolupament d'activitats

1. L'objecte del procediment

Concessió Subvencions “Desenvolupament d'activitats esportives d'entitats esportives, 2020” de l'Ajuntament de Mislata.

Es pot optar a tres mòduls (veure bases):

 • Mòdul 1: "Esport base". Joves esportistes de fins a 18 anys.

 • Mòdul 2: "Esport rendiment". Activitats ordinàries de les entitats esportives per a esportistes majors de 18 anys.

 • Mòdul 3: "Esport popular". Realització d'activitats extraordinàries de caràcter popular. 

2. Documentació a aportar:

La documentació a aportar dependrà del mòdul, i aquesta documentació s'agruparà en els següents documents:

 • Projecte esportiu de l'activitat.

 • Fitxa d'inscripció dels esportistes inscrits en federació o organismes esportius.

 • Relació dels monitors i la seua titulació.

 • Projecte de cada mòdul.

 • Memòria d'activitats de l'exercici anterior.

 • Memòria comptable de l'exercici anterior.

 • Certificats

Documentació per a optar al Mòdul 1 - Esport base

 • I.1. Certificat del secretari del Club de les instal·lacions no municipals que utilitza per als seus entrenaments.

 • I.2. Declaració jurada del President o Secretari del Club de les activitats en les quals ha col·laborat amb l'Ajuntament de Mislata, sense haver rebut subvenció per aquestes, durant l'any 2019

 • I.3. Certificat de Federació de les Fitxes o llicències esportives 2019/20 d'esportistes de18 anys i menors, empadronats a Mislata 

 • I.4. Certificat de minusvalidesa o certificat de serveis socials dels esportistes inclosos en el programa d'integració, durant la temporada 2019/20 de 18 anys i menors, i que estiguen exempts totalment o parcialment de la quota de l'entitat, empadronats a Mislata.

 • I.5.

  • a) Certificat de Federació de les categoríes en les que compiteix cada equip, amb un mínim de 8 esportistes de 18 anys i menors.

  • b) Fulla d'inscripció als Jocs Escolars de Conselleria 2019/20, amb un mínim de 8 esportistes de 18 anys i menors. 

 • I.6. Titulacions dels tècnics que treballen amb els esportistes de base 18 anys i menors.

 • I.7 PROJECTE.

 • I.8 Certificat  l'antiguitat de l'entitat esportiva, comptant la data del registre a l'Ajuntament de Mislata

 • I.9 Certificat de Federació de participació en campionats oficials de les seues respectives seleccions autonòmiques o nacionals

 • I.10 Factures de desplaçaments a Competicions oficials durant la temporada 2018-19 amb esportistes de 18 anys i menors

 • I.11 Certificat de Federació de l'organització de proves esportives en el terme municipal de Mislata no subvencionades per aquest Ajuntament, durant l'any 2019

Documentació per a optar al Mòdul 2 - Esport rendiment

 • II.1   Certificat de Federació de les Fitxes o llicències esportives 2019/2020, d'esportistes de 19 anys i majors empadronats a Mislata

 • II.2   Certificat de minusvalidesa o certificat de serveis socials dels esportistes inclosos en el programa d'integració, durant la temporada 2019/20 de 19 anys i majors , i que estiguen exempts totalment o parcialment de la quota de l'entitat, empadronats a Mislata.

 • II.3 Declaració responsable del foment de les Escoles Esportives, no incloses en altres subvencions, durant la temporada 2019-20, amb un mínim de 25 esportistes.

 • II.4 Certificat de Federació de la participació durant la temporada 2019-20 en competicions oficials de les seues respectives federacions.

 • II.5.- Certificat de Federació millor resultat obtingut en competicions oficials durant la temporada 2018-19.

 • II.6.- Certificat de Federació organització de proves esportives en el terme municipal de Mislata no subvencionades per aquest Ajuntament, durant l'any 2019.

 • II.7. PROJECTE

 • II.8.- Titulacions dels tècnics que treballen amb els esportistes de rendiment de  19 anys i majors. (no inclosos en esport base)

 • II.9 Certificat de Federació de participació en campionats oficials de les seues respectives seleccions autonòmiques o nacionals.

 • II.10.-  Factures de desplaçaments a Competicions oficials durant l'any 2019 amb esportistes de 19 anys i majors.

Documentació per a optar al Mòdul 3 - Esport popular (activitats)

 • III.1 Memòria de les activitats similars a les que es detallen en l'apartat M.3.1, realitzades en el 2019

 • III.2 Projecte de l'activitat a realitzar que estiga relacionada en l'apartat M.3.1, durant el 2020

 • III.3 Duració de l'esdeveniment

 • III.4 Àmbit d'aplicació de l'esdeveniment

 • III.5 Presència de l'esport base en l'activitat

 • III.6 Mitjans materials i/o humans que s'ofereixen per part de l'entitat per a la realització de l'esdeveniment 

 • III.7 Viabilitat econòmica del projecte (percentatge que aporta l'entitat, esponsors etc.) 

3. Formes de pagament

a) De conformitat amb el que es preveu en l'Art. 34.4 LGS, es podran realitzar pagaments anticipats abans de la presentació i aprovació de la justificació de les despeses. El pagament de la subvenció es realitzarà en un pagament únic amb càrrec al pressupost de 2020.

b) No obstant això, per a procedir a aquest pagament anticipat haurà d'haver rendit el compte justificatiu, amb caràcter previ, per la quantia que procedisca concedida en aquest concepte per al passat exercici si n'hi haguera, o bé, cas de no haver justificat la mateixa íntegrament, haver efectuat el reintegrament de la quantitat que corresponguera o haver-se iniciat l'expedient de reintegrament que procedisca.

Pel departament gestor s'indicarà la data de la rendició del Compte Justificatiu i, cautelarment, no es procedirà a ordenar el pagament (fase P) fins que aquesta justificació o reintegrament s'haguera produït.

4. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.

 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS

 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.

 • BEP Ajuntament de Mislata.

 • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

6. Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma de presentació

En línia: S'haurà de presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital. 

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  21-08-2020
  Fins a  11-09-2020
Tornar