Sol·licitud d'ajudes econòmiques a l'esport extraescolar i escolar

1. Objecte del procediment:

Concessió Subvencions “Programa Esport Escolar i Extraescolar curs 2019-2020” de l'Ajuntament de Mislata.

2. Documentació a aportar:

 • Sol·licitud telemàtica que contindrà la següent documentació:
 • Projecte esportiu-educatiu de l'activitat.
 • Fitxa d'inscripció dels esportistes inscrits en els Jocs Esportius 2019-20
 • Relació dels monitors i la seua titulació.
 • Descripció dels grups de cada modalitat i viabilitat de competició.

3. Forma de pagament:

a) De conformitat amb el que es preveu en l'Art. 34.4 LGS, es podran realitzar pagaments anticipats abans de la presentació i aprovació de la justificació de les despeses. El pagament de la subvenció es realitzarà en un pagament únic amb càrrec al pressupost de 2020.

b) No obstant això, per a procedir a aquest pagament anticipat haurà d'haver rendit el compte justificatiu, amb caràcter previ, per la quantia que procedisca concedida en aquest concepte per al passat exercici si n'hi haguera, o bé, cas de no haver justificat la mateixa íntegrament, haver efectuat el reintegrament de la quantitat que corresponguera o haver-se iniciat l'expedient de reintegrament que procedisca.

Pel departament gestor s'indicarà la data de la rendició del Compte Justificatiu i, cautelarment, no es procedirà a ordenar el pagament (fase P) fins que aquesta justificació o reintegrament s'haguera produït.

4. Normativa:

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata
 • Bases específiques que regeixen la convocatòria.
 • Normativa general dels 38é Jocs Esportius 2019-2020

4. Resolució:

Termini per a resoldre:  El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

5. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”

6. Forma de presentació:

Online: En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds de subvenció es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, o per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  11-06-2020
  Fins a  25-06-2020
Tornar