Sol·licitud d'ajudes econòmiques a l'esport extraescolar i escolar

12 de març 2020

1. Objecte del procediment:

Ajudes econòmiques a l'esport extraescolar i escolar de Mislata curs escolar 2019/2020.

2. Documentació a aportar:

La presentació serà telemàtica i estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, en aquest tràmit s'anirà requerint als sol·licitants que emplenen les dades i requisits que es detallen en la BASE SEXTA de les bases que regeixen la present convocatòria i que es troba publicada en el BOP i tant a la seu electrònica (https://mislata.sedipualba.es) com a la web municipal (www.mislata.es)

3. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LLGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata
  • Bases específiques que regeixen la convocatòria.

4. Resolució:

Termini per a resoldre:  El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

5. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

6. Forma de presentació:

Online: En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds de subvenció es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, o per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Tornar