Participació en Fira Mislata - Zona esportiva, cultural i altres

Sol·licitud de participació en Fira de Mislata. Zona esportiva, cultural i altres (DEP.091)

1. Objecte del procediment

L'objecte d'aquestes Bases, és establir criteris en l'organització de la FIRA MISLATA 2020, un esdeveniment tant de promoció comercial, com de promoció de les activitats d'entitats esportives, culturals i qualsevol altra associació que tinga la seua seu social en el municipi.

En aquest procediment es recull la sol·licitud per a zona esportiva, cultural i altres. 

2. Documentació que cal aportar

  • Assegurança de responsabilitat civil per a l'exercici de l'activitat, que cobrisca el període de celebració de la fira.
  • Justificant del pagament del mateix, en el seu cas.
  • Escrit de l'asseguradora indicant que l'assegurança cobreix l'activitat de la Fira de Mislata. 

3. Taxes o preus públics

Les entitats sense ànim de lucre estan exemptes

4. Normativa

  • Bases específiques de la convocatòria.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6. Resolució

  • Òrgan que resol: Alcaldia / regidoria delegada
  • Termini per a resoldre: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 25 de març de 2020, encara que l'entitat organitzadora podrà variar aquesta data en funció de les necessitats administratives que faciliten la participació en la fira.

7. Silenci administratiu

Transcorregut el termini sense haver-se notificat/publicat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimades, per silenci administratiu, la sol·licitud.

8. forma de presentació

Online: En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds per a participar en la “FIRA DE MISLATA 2020” es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant.

La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, o per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  13-03-2020
  Fins a  13-12-2018
Tornar