Sol·licitut ajudes a associacions i entitats educatives de Mislata

1. L'objecte del procediment:

Concessió d'ajudes econòmiques subvencions amb destinació a “Programes d'activitats desenvolupats per les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) dels centres docents sostinguts amb fons públics de Mislata, els centres de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària de Mislata que tinguen autoritzat un pla específic d'organització de la jornada escolar, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes i l'Associació d'Alumnes i Exalumnes del Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Mislata”

2. Documentació que cal aportar:

 • Sol·licitud telemàtica. 
 • Fitxa “Projecte d'activitats 2021”. 
 • Fitxa de manteniment de tercers, en cas que hagen variat les dades bancàries respecte de la convocatòria de 2020.
 • Quan no se signe amb certificat de persona jurídica perquè el representant legal actual de l'entitat haja canviat recentment, certificat del secretari o de la secretària de l'entitat sol·licitant en el qual s'acredite la representació de la *perso-*na física que signa la sol·licitud o còpia de l'acta de l'assemblea en què van ser triats o designats els actuals membres de la junta directiva de l'entitat, on amb-*sten el nom, cognoms, NIF i càrrec en la junta d'aquestes persones.
 • En el cas de les AMPA que organitzen serveis d'acolliment de menors o escoles matinals i/o vespertines per a les quals se sol·licite subvenció, certificat del secreta-va riure o de la secretària de l'entitat, amb el vistiplau del president o de la presideixen-*ta, en el qual consten els mesos del curs escolar en què es presten o està previst prestar aquests serveis.
 • En el cas de les AMPA, i quan siga procedent, certificat del secretari o de la secretària de l'entitat, amb el vistiplau del president o de la presidenta, en el qual conste la relació nominal de l'alumnat amb problemes d'inclusió o *pertene-*ciente a col·lectius desfavorits o vulnerables que participa en les activitats pro-*gramadas, indicant en cada cas l'activitat o les activitats en què s'ha *partici-*pado o està previst participar.
 • Quan no s'haja autoritzat l'Ajuntament de Mislata a obtindre-la, certificació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries.
 • Quan no s'haja autoritzat l'Ajuntament de Mislata a obtindre-la, certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social.

3. Taxes o preus públics: 0.

4. Quantia i forma de pagament: 

La quantia màxima de l'ajuda o subvenció a concedir a cada beneficiari no podrà superar el 100% del pressupost del projecte d'activitats presentat.

Individualment considerades, cap entitat beneficiària de les incloses en l'apartat B) de la base novena podrà rebre una subvenció superior a 3.000,00 € ni inferior a 600,00 €, excepte, en aquest últim cas, que s'haja sol·licitat, per iniciativa pròpia, una ajuda per un import de menor quantia o quan la suma de les despeses correctament justificades s'eleve a un import inferior.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu en l'apartat A) de la base novena, cap de les possibles entitats beneficiàries incloses en ell podrà rebre una subvenció superior a 2.000,00 €.

El pagament de la subvenció es realitzarà a partir del moment en què l'entitat beneficiària justifique adequadament la realització del programa d'activitats subvencionat, és a dir, de les activitats o projectes inclosos en la sol·licitud presentada pels quals s'haja obtingut alguna puntuació en la baremació efectuada d'acord amb els criteris continguts en la base novena. La justificació es realitzarà d'acord amb l'estipulat en la base catorzena.

5. Normativa:

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata.
 • Bases específiques de la convocatòria.

6. Resolució:

La resolució de concessió de les subvencions haurà de dictar-se en el termini màxim de sis mesos, termini que es computarà a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

7. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

8. Forma i termini de presentació: 

En línia: Les sol·licituds es presentaran en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/ .

Tant la sol·licitud de subvenció com la resta de documentació que s'haja de presentar hauran d'estar signats electrònicament amb el certificat digital propi de l'entitat sol·licitant o el de la persona física que la represente.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies comptats a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

 
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  22-06-2021
  Fins a  13-07-2021
Documentació associada
Tornar