Ajudes a associacions i entitats educatives de Mislata

1. Objecte del procediment

Concessió d'ajudes econòmiques subvencions amb destinació a “Programes d'activitats desenvolupats per les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) dels centres docents sostinguts amb fons públics de Mislata, els centres de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària de Mislata que tinguen autoritzat un pla específic d'organització de la jornada escolar, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes i l'Associació d'Alumnes i Exalumnes del Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Mislata”

2. Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud telemàtica.
 • Si no s'ha emplenat l'apartat E de la sol·licitud de subvenció, projecte o relació detallada de les activitats a subvencionar, incloent el títol o nom d'aquestes.
 • Quan no se signe amb certificat de persona jurídica perquè el representant legal actual de l'entitat haja canviat recentment, certificat del secretari o de la secretària de l'entitat sol·licitant en el qual s'acredita la representació de la persona física que signa la sol·licitud o còpia de l'acta de l'assemblea en què van ser triats o designats els actuals membres de la junta directiva de l'entitat, on consten el nom, cognoms, NIF i càrrec en la junta d'aquestes persones.
 • Certificacions expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, quan no s'haja autoritzat l'Ajuntament de Mislata a obtindre-la.
 • Certificacions expedides per la Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social, quan no s'haja autoritzat l'Ajuntament de Mislata a obtindre-la.
 • En el cas de les AMPA que organitzen serveis d'acolliment de menors o escoles matinals i/o vespertines, relació nominal de l'alumnat usuari d'aquests serveis en cadascun dels mesos en què s'haja desenvolupat l'activitat.
 • Memòria detallada del programa d'activitats desenvolupat. S'ha d'emplenar una fitxa del model denominat “Memòria justificativa 2020” per cadascuna de les activitats real-hissades.
 • Quan siga procedent, dossier amb el material de difusió publicitària del programa d'activitats realitzat.
 • Memòria econòmica del programa d'activitats desenvolupat. S'ha d'emplenar la fitxa del model denominat “Memòria econòmica 2020”, que contindrà una relació numerada de despeses realitzades que justifiquen, almenys, l'importa de la subvenció sol·licitada.
 • Factures o documentació justificativa de la despesa incloses en la memòria econòmica, col·locades en el mateix ordre que s'haja utilitzat en la fitxa.
 • Declaració responsable, subscrita pel representant legal de l'entitat, que la documentació justificativa aportada no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra ajuda o subvenció concedida pel mateix concepte, així com que es correspon amb documents autèntics i originals (si es desitja, aquestes declaracions responsables es poden presentar en documents separats).

3. Quantia i forma de pagament

La quantia màxima de l'ajuda o subvenció a concedir a cada beneficiari no podrà superar el 100% del pressupost justificat del projecte d'activitats presentat.

Les entitats educatives, en aquesta convocatòria, rebran una subvenció entre 600,00 i 3.000,00 euros, excepte, que s'haja sol·licitat, per iniciativa pròpia, una ajuda per un import de menor quantia.

El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de les activitats o projectes inclosos en la sol·licitud presentada pels quals s'haja obtingut alguna puntuació en la baremació efectuada. La justificació es realitzarà d'acord amb l'estipulat en la base reguladora catorzena de la convocatòria.

4. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata.
 • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució

La resolució de concessió de les subvencions haurà de dictar-se en el termini màxim de sis mesos, termini que es computarà a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.  

6. Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma i termini de presentació

En línia: Les sol·licituds es presentaran en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/ .

Tant la sol·licitud de subvenció com la resta de documentació que s'haja de presentar hauran d'estar signats electrònicament amb el certificat digital propi de l'entitat sol·licitant o el de la persona física que la represente.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  24-11-2020
  Fins a  03-12-2020
Tornar