Ajudes al transport "Mislata Mobilitat Jove"

1. L'objecte del procediment:

Concessió d'ajudes de transport per a estudiants d'ensenyaments postobligatoris residents en la localitat que han d'eixir del municipi per a realitzar aquests estudis, en el marc del programa “Mislata Mobilitat Jove 2020/2021”.

2. Documentació que cal aportar:

Sol·licitud telemàtica.

 • Llibre de família i/o documentació relativa als pares, fills i circumstàncies que hagen afectat la composició de la unitat familiar (defuncions, separacions, etc.).
 • Document que acredite fefaentment l'admissió i/o matriculació de l'alumne sol·licitant, durant el curs 2020/2021, en algun dels estudis especificats en el punt 1 de la base quarta d'aquesta convocatòria. 
  • Estudis universitaris, inclosos els de postgrau
  • Batxillerat, sempre que de la modalitat cursada no hi haja oferta a Mislata
  • Formació professional de grau mitjà i/o superior.
  • Formació professional bàsica
  • Programes formatius de qualificació bàsica.
  • Ensenyaments artístics i/o musicals professionals o superiors
  • Ensenyaments esportius de règim especial
 • Declaració de la renda corresponent a l'exercici 2019, de tots els membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la. 
 • Fitxa manteniment de tercers (s'inclou en la sol·licitud electrònica), on figure els 24 caràcters que identifiquen l'IBAN, l'entitat bancària, l'oficina, el dígit de control i el número de compte on haja de ser abonat l'import de l'ajuda, així com les dades (nom, cognoms i DNI) dels seus titulars.
 • Només quan siga el cas, còpia del document que acredite que la pàtria potestat o la tutoria d'algun dels menors de la unitat familiar l'ostente persona diferent als pares.
 • Quan siga el cas, certificat de minusvalidesa igual o superior al 33% dels fills majors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar.
 • Quan siga el cas, la documentació que acredite el divorci o separació legal dels pares, així com, en el supòsit de custòdia compartida, de l'acord o re-solució pel qual s'estableix aquest règim de custòdia.
 • Només per als nous beneficiaris: fotografia personal actual en format DNI (dimensions: 400 d'alt x 325 d'ample, fons blanc, etc.), en un arxiu JPG que tinga un pes informàtic aproximat de 50 Kb, el nom d'arxiu del qual siga DNI.jpg i on DNI es correspondrà amb el Document Nacional d'Identitat o Número d'Identificació d'Estrangeria del sol·licitant expressat amb números i lletres majúscules exclusivament, sense espais ni caràcters (punts, guions, etc.) de separació. Atés que la fotografia és necessària per a l'emissió de la targeta personalitzada, no aportar-la podrà ser motiu d'exclusió de la llista de beneficiaris/as. Els arxius que continguen les fotografies dels qui no resulten beneficiaris/as de la targeta seran destruïts després de la publicació de les llistes definitives.
 • Només en el cas de tractar-se d'alumnat resident en la zona de l'Av. de la Pau i carrers adjacents que sol·licite la compensació del 100% del preu mensual que li supose el títol de transport combinat al qual es fa referència en el punt 10 de la base quarta, o que utilitze exclusivament l'autobús per a accedir al seu centre escolar o per a enllaçar amb altres mitjans de transport que li conduïsquen a la localitat on estiga situat, es presentarà a més la següent documentació:
  • Títol de transport utilitzat, havent d'acreditar-se que està en vigor.

3. Formes de pagament: 

La quantia de les ajudes dependrà de la renda per càpita de la unitat familiar. La modalitat de pagament de l'ajuda, s'efectuarà un únic pagament en l'exercici 2020 en el compte bancari indicat pels titulars beneficiaris recollits en la resolució de concessió:

a) Per als titulars que realitzen els seus estudis o formació en localitats on hi haja ubicada alguna estació de metro de la zona A de la xarxa de Metrovalencia:

 • 250 euros als qui tinguen una renda familiar igual o inferior a 1.000,00 euros de renda per càpita.
 • 190 euros als qui la tinguen compresa entre 1.000,01 i 5.000,00 euros, tots dos inclusivament, de renda per càpita.
 • I 125 euros als qui la tinguen compresa entre 5.000,01 i 5.800,00 euros, tots dos inclusivament, de renda per càpita.

b) Per als titulars que realitzen els seus estudis o formació en localitats on hi haja ubicada alguna estació de metro de la zona B de la xarxa de Metrovalencia:

 • 360 euros als qui tinguen una renda familiar igual o inferior a 1.000,00 euros de renda per càpita.
 • 270 euros als qui la tinguen compresa entre 1.000,01 i 5.000,00 euros, tots dos inclusivament, de renda per càpita.
 • I 180 euros als qui la tinguen compresa entre 5.000,01 i 5.800,00 euros, tots dos inclusivament, de renda per càpita.

c) En cas de requerir desplaçar-se a un centre d'estudi situat en una zona diferent a les abans descrites serà aplicable el punt anterior.

Els estudiants que acrediten residir en un domicili situat en la zona de l'Av. de la Pau i carrers adjacents i que obliga necessàriament a un transbord des de l'autobús a la xarxa d'FGV, s'acolliran al descompte del 100%. Aquests estudiants comptaran també amb ajuda municipal per al transport amb autobús. En el cas que per a algun d'aquests estudiants siga innecessari o improcedent l'ús de la targeta personalitzada del programa “Mislata Mobilitat Jove” per disposar d'un títol de transport combinat que els permeta accedir des de l'autobús a la xarxa d'FGV, l'ajuda municipal consistirà a compensar el 100% del preu mensual que supose per a l'estudiant o per a la seua família l'esmentat títol combinat des de la resolució d'aquesta convocatòria fins al 30 de juny de 2021.

4. Normativa:

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata.

Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució:

Els llistats definitius de concessions, no concessions i exclusions es publicaran en la pàgina web de l'ajuntament (www.mislata.es).

6. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma i termini de presentació: 

En línia: Es presentaran preferentment en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/  mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente.

El termini per a presentar les sol·licituds, una vegada publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, s'estendrà del 14 al 30 de setembre de 2020, tots dos inclusivament.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  14-09-2020
  Fins a  30-09-2020
Tornar