Ajudes al transport "Mislata Mobilitat Jove"

1. Objecte del procediment:

Concessió d'ajudes de transport per a estudiants d'ensenyaments postobligatoris residents en la localitat que han d'eixir del municipi per a realitzar aquests estudis, en el marc del programa “Mislata Mobilitat Jove 2021/2022”.

2. Documentació que cal aportar:

La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents relacionats a continuació que corresponguen en cada cas:

 1. Llibre de família i/o documentació relativa a la composició de la unitat familiar (progenitors, filles, fills, etc.) i a les circumstàncies que li hagen afectat (defuncions, separacions, etc.).
 2. Document que acredite fefaentment l'admissió i/o matriculació de l'alumnat sol·licitant, durant el curs 2021/2022, en algun dels estudis especificats en el punt 1 de la base cinquena de la convocatòria, que són els següents:
  • Estudis universitaris, inclosos els de postgrau.
  • Batxillerat, sempre que de la modalitat cursada no hi haja oferta a Mislata.
  • Formació Professional de grau mitjà i/o superior.
  • Formació Professional Bàsica.
  • Programes Formatius de Qualificació Bàsica.
  • Ensenyaments artístics i/o musicals professionals o superiors.
  • Ensenyaments esportius de règim especial.
  • Estudis d'idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives.
 3. Títol personalitzat de transport públic en vigor (anvers i revers) d'una de les següents modalitats de Targeta *Móbilis: *TuiN, *TuiN *Jove, Abonament Transport o Abonament Transport *Jove. El títol personalitzat haurà d'estar a nom de l'alumna o de l'alumne sol·licitant.
 4. Declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2020 de les persones sustentadores principals de la família, així com dels altres membres computables de la unitat familiar que l'hagen presentada. En el cas que alguna de les persones sustentadores principals de la família no haja presentat la declaració de l'IRPF, o quan algun dels restants membres computables de la unitat familiar haja obtingut ingressos propis i no haja presentat declaració de l'IRPF, aquest document serà substituït pel certificat resumeixen de la declaració anual de l'IRPF o pel certificat d'imputacions d'aquestes persones.
 5. Fitxa de manteniment de tercers, inclosa en el tràmit de sol·licitud, on figuren els 24 caràcters que identifiquen l'IBAN, l'entitat bancària, l'oficina, el dígit de control i el número de compte on haja de ser abonat l'import de l'ajuda, així com les dades (nom, cognoms i DNI) de l'alumna o de l'alumne com a titular d'aquest compte.
 6. En el cas que no s'haja autoritzat l'Ajuntament de Mislata a obtindre-les, certificació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, certificacions que, quan l'alumna o l'alumne sol·licitant siga menor d'edat, aniran referides als qui ostenten la condició de mare, pare, tutora o tutor legal i formen part de la seua unitat familiar
 7. Solo quan siga el cas, documentació que acredite que la pàtria potestat o la tutoria d'alguna de les persones menors d'edat de la unitat familiar l'ostente persona diferent a qui posseïsca la condició de mare o pare.
 8. Només quan siga el cas, documentació que acredite el divorci o separació legal dels qui ostenten la condició de mare i/o pare de l'alumna o de l'alumne sol·licitant, així com, en el supòsit de custòdia compartida, l'acord o resolució pel qual s'estableix aquest règim de custòdia.
 9. Només quan siga el cas, documentació que acredite l'existència en la unitat familiar d'alguna víctima de violència de gènere, en els termes establits en la base sisena de la convocatòria.
 10. Només quan siga el cas, documentació que acredite la condició de família monoparental: títol col·lectiu o carnet individual en vigor atorgats per la Generalitat Valenciana.
 11. Només quan siga el cas, documentació que acredite la condició de família nombrosa de categoria general o especial: títol col·lectiu o carnet individual en vigor de pertinença a família nombrosa.
 12. Només quan siga el cas, certificat de minusvalidesa igual o superior al 33% de l'alumna o de l'alumne sol·licitant o d'algun dels membres computables de la unitat familiar.
 13. Només quan siga el cas, documentació que acredite la situació d'acolliment familiar o residencial de l'alumna o de l'alumne sol·licitant.
 14. Només quan siga el cas, documentació acreditativa de la situació d'emancipació o independència familiar i econòmica de l'alumna o de l'alumne sol·licitant.

La documentació especificada en els epígrafs 1), 2), 3), 4) i 5) és de presentació obligatòria. 

3. Taxes o preus públics: 0 €.

4. Quantia de les ajudes i forma de pagament: 

La quantia de les ajudes dependrà de la renda per càpita de la unitat familiar i de la localitat on estiga situat el centre on es vagen a realitzar els estudis o la formació, d'acord amb les següents modalitats:

 1. Per al cas dels qui realitzen els seus estudis o formació en localitats on hi haja situada alguna estació de metro de la zona A de la xarxa de Metrovalencia:
  • 250 euros als qui tinguen una renda per càpita de la unitat familiar l'any 2020 igual o inferior a 1.000,00 euros.
  • 190 euros als qui la tinguen compresa entre 1.000,01 i 5.000,00 euros, tots dos inclusivament.
  • 125 euros als qui la tinguen igual o superior a 5.000,01 euros.
 2. Per al cas dels qui realitzen els seus estudis o formació en localitats on hi haja situada alguna estació de metro de la resta de zones de la xarxa de *Metrovalencia o en municipis de la xarxa de *MetroBus que no compten amb estacions de metro de la xarxa de Metrovalencia, així com per al dels qui requerisquen desplaçar-se a un centre d'estudi situat en una zona diferent a les abans descrites que implique enllaçar amb un altre mitjà de transport en l'Estació d'Autobusos o en qualsevol de les estacions de Renfe de València:
  • 360 euros als qui tinguen una renda per càpita de la unitat familiar l'any 2020 igual o inferior a 1.000,00 euros.
  • 270 euros als qui la tinguen compresa entre 1.000,01 i 5.000,00 euros, tots dos inclusivament.
  • 180 euros als qui la tinguen igual o superior a 5.000,01 euros.

Per a l'alumnat que acredite residir en un domicili situat en la zona de l'Av. de la Pau i carrers adjacents, la qual cosa obliga necessàriament a un transbord des de l'autobús a la xarxa de *Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), l'ajuda municipal consistirà a compensar el 100% del preu mensual que li supose el títol combinat personalitzat de transport que li permeta accedir, fins al 30 de juny de 2022, des de l'autobús a la xarxa de *Metrovalencia o als mitjans existents en la zona d'influència de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
L'ajuda concedida s'abonarà en un únic pagament en el compte bancari que l'alumnat beneficiari recollit en la resolució de concessió haja indicat en la seua sol·licitud. El pagament s'efectuarà després de la publicació dels llistats definitius de persones beneficiàries i no beneficiàries, la qual cosa es farà abans de la finalització de l'any 2021. 

5. Normativa aplicable:

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS.
 • Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Mislata.
 • Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mislata.
 • Bases reguladores específiques de la convocatòria.

6. Resolució de la convocatòria:

Els llistats definitius de concessions, no concessions i exclusions es publicaran en la pàgina web de l'ajuntament (www.mislata.es). 

7. Silenci administratiu:

D'acord amb l'assenyalat en l'article 25.5 de la LGS: “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

8. Forma i termini de presentació de sol·licituds: 

Tramitació en línia: Les sol·licituds es presentaran per mitjà del tràmit telemàtic que, amb les denominacions ‘EDU.135’ i/o ‘Ajudes al transport “Mislata Mobilitat Jove”’, figurarà habilitat a aquest efecte en l'adreça https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, mitjançant la signatura electrònica de l'alumna o de l'alumne sol·licitant o, en els casos d'alumnat menor d'edat, de la persona que li represente. Tot això sense perjudici de la seua presentació segons el que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El termini per a presentar les sol·licituds, una vegada publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, s'estendrà de l'1 al 15 de setembre de 2021, tots dos inclusivament.

 

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  01-09-2021
  Fins a  15-09-2021
Tornar