Sol·licitud de participació al programa "Targetes ajuda material escolar ESO"

1. L'objecte del procediment

Fomentar l'economia local, a través de la potenciació de la papereries de la població  com a mecanisme de vehiculització de les ajudes d'adquisició de material escolar no curricular, per a l'alumnat empadronat a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO), en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2021/2021.

2. Documentació que cal aportar

  • Justificant de l'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques o Declaració Censal.

3. Formes de pagament

El pagament als comerços adherits per l'adquisició del material escolar no curricular es realitzarà a través de targetes bancàries amb una única càrrega de l'import de l'ajuda.

4. Normativa

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata.
  • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució

Per resolució d'Alcaldia o, si escau, de l'òrgan delegat, es determinaran els establiments que formaran part del present programes d'ajudes.

6. Silenci administratiu

  • Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma i termini de presentació

En línia: Es presentaran preferentment en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/  mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente.

El termini per a presentar les sol·licituds, serà de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria d'ajudes en l'en el Butlletí Oficial de la Província de València.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  15-04-2021
  Fins a  28-04-2021
Tornar