Sol·licitud de participació al programa "Targetes ajuda material escolar ESO"

1. L'objecte del procediment

Fomentar l'economia local, a través de la potenciació de la papereries de la població  com a mecanisme de vehiculització de les ajudes d'adquisició de material escolar no curricular, per a l'alumnat empadronat a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO), en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2021/2021.

2. Documentació que cal aportar

  • Justificant de l'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques o Declaració Censal.

3. Formes de pagament

El pagament als comerços adherits per l'adquisició del material escolar no curricular es realitzarà a través de targetes bancàries amb una única càrrega de l'import de l'ajuda.

4. Normativa

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata.
  • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució

Per resolució d'Alcaldia o, si escau, de l'òrgan delegat, es determinaran els establiments que formaran part del present programes d'ajudes.

6. Silenci administratiu

  • Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma i termini de presentació

En línia: Es presentaran preferentment en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/  mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente.

El termini per a presentar les sol·licituds, serà de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria d'ajudes en l'en el Butlletí Oficial de la Província de València.


  Des de  15-04-2021
  Fins a  28-04-2021
Tornar