Ajudes per l'adquisició de material escolar de la ESO

22 de juny 2020

1. L'objecte del procediment:

Concessió d'ajudes econòmiques per a sufragar despeses d'adquisició de material escolar no curricular, per a l'alumnat empadronat a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO), en centres docents sostinguts amb fons públics.

2. Documentació que cal aportar:

  • Autorització a la unitat familiar signat per tots dos progenitors en el cas de persones sol·licitants menors d'edat.
  • Només quan siga el cas, document que acredite que la pàtria potestat o la tutoria de l'alumne/a beneficiari/a l'ostente persona diferent al pare o la mare.
  • Quan siga el cas, la documentació que acredite el divorci o separació legal dels pares, així com, en el supòsit de custòdia compartida, de l'acord o resolució pel qual s'estableix aquest règim de custòdia.
  • L'alumnat resident a Mislata que estiga realitzant els seus estudis d'ESO en centres sostinguts amb fons públics no situats en el municipi, haurà de presentar un certificat del seu centre escolar on s'acredite la seua matriculació i el nivell que està realitzant durant el present curs.

3. Formes de pagament: 

El pagament de l'ajuda es materialitzarà en una targeta carregada amb l'import al qual ascendisca l'ajuda i serà entregada a els/as beneficiaris/as per a ser utilitzades pel titular en la compra de material escolar no curricular en els comerços de Mislata adherits al programa (papereries).

4. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata.
  • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució:

Els llistats definitius de concessions, no concessions i exclusions es publicaran en la pàgina web de l'ajuntament (www.mislata.es). Establint-se com a data límit el 31 d'octubre de 2020, per a fer ús de la targeta destinada a la compra del material escolar no curricular.

6. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma i termini de presentació:

En línia: Es presentaran preferentment en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/  mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente.

El termini per a presentar les sol·licituds, una vegada publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, s'estendrà des del dia 28 de juliol fins al dia 13 de setembre de 2020, tots dos inclusivament.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  28-07-2020
  Fins a  13-09-2020
Tornar