Ajudes per l'adquisició de material escolar de la ESO

1. L'objecte del procediment

Concessió d'ajudes econòmiques per a sufragar despeses d'adquisició de material escolar no curricular, per a l'alumnat empadronat a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO), en centres docents sostinguts amb fons públics.

Nota important: No s'admetran sol·licituds que no utilitzen aquest tràmit concret (no utilitzar instància general). En el cas que el menor no dispose de DNI, la sol·licitud es realitzarà a través de persona física pel padre/madre/tutor.

2. Documentació que cal aportar

Documentació obligatòria

Documentació opcional

  • Només quan siga el cas, document que acredite que la pàtria potestat o la tutoria de l'alumne/a beneficiari/a l'ostente persona diferent al pare o la mare.
  • Només quan siga el cas, documentació que acredite el divorci o separació legal dels pares, així com, en el supòsit de custòdia compartida, de l'acord o resolució pel qual s'estableix aquest règim de custòdia.
  • Només quan siga el cas, l'alumnat resident a Mislata que estiga realitzant els seus estudis d'ESO en centres sostinguts amb fons públics no situats en el municipi, haurà de presentar un certificat del seu centre escolar on s'acredite la seua matriculació i el nivell que realitzarà durant el curs 2021/2022.

3. Formes de pagament

El pagament de l'ajuda es materialitzarà en una targeta bancària carregada amb l'import al qual ascendisca l'ajuda i serà entregada a els/as beneficiaris/as per a ser utilitzada en la compra de material escolar no curricular, en els comerços de Mislata (papereries) adherits al programa.

4. Normativa

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata.
  • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució

Els llistats definitius de concessions, no concessions i exclusions es publicaran en la pàgina web de l'ajuntament (www.mislata.es). Establint-se com a data límit el 31 d'octubre de 2021, per a fer ús de la targeta destinada a la compra del material escolar no curricular.

6. Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma i termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran telemàticament, amb caràcter preferent, en el tràmit corresponent obert en la seu electrònica municipal, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente.

El termini per a presentar les sol·licituds, una vegada publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  03-05-2021
  Fins a  17-05-2021
Tornar