Subvencions a associacions culturals

1. Objecte del procediment

Concessió d'ajudes econòmiques i subvencions amb destinació a les associacions culturals de Mislata durant l'any 2020 per a contribuir al finançament del funcionament ordinari de les seues seus socials i dels programes i activitats culturals desenvolupats per aquestes.  

2. Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud telemàtica, on s'inclourà:
  • Relació de col·laboracions o actuacions gratuïtes efectuades a requeriment de l'ajuntament de Mislata l'any 2019 i no subjectes a cap mena d'ajuda o de subvenció.
  • Memòria tècnica de cadascuna de les activitats o programes culturals executats entre l'1 de gener i el 15 de novembre de 2020 per als quals se sol·licita subvenció.
  • Declaració responsable, subscrita pel representant legal de l'entitat, que la documentació justificada aportada no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra ajuda o subvenció concedida per al mateix concepte, o, en cas d'haver-lo fet, indicant la subvenció per a la justificació de la qual ha si-do presentada i el percentatge d'imputació a aquesta subvenció.
  • Declaració responsable del representant legal de l'entitat que els documents justificatius presentats es corresponen amb documents autèntics i originals.
 • Memòria econòmica de despeses de funcionament ordinari de l'entitat per als quals se sol·licita subvenció (Model INT.139)
 • Memòria econòmica de les despeses associades a l'execució de cadascuna de les activitats executades per a les quals se sol·licita subvenció (Model INT.158)
 • Factures o documentació justificativa que acrediten la despesa realitzada i per al qual se sol·licita subvenció en concepte de despeses de funcionament ordinari de l'entitat. (Especificades en Model INT.139)
 • Factures o documentació justificativa que acrediten la despesa realitzada i per al qual se sol·licita subvenció en concepte de despeses associades al desenvolupament de les activitats i programes executats. (Especificades en Model INT.158)
 • Cartells, programes i fullets de les activitats i programes executats.
 • Balanç detallat de l'entitat (béns) i ingressos i despeses previstes per a 2020.

3. Quantia i forma de pagament

 • La quantia màxima d'ajuda o subvenció a concedir a cada beneficiari dins del  mòdul I (finançament del funcionament ordinari de les seus socials)  no podrà excedir el 100% del pressupost justificat a aquest efecte.
 • La quantia màxima d'ajuda o subvenció a concedir a cada beneficiari dins del mòdul II ( finançament dels programes i activitats executats) no podrà excedir el 100% del pressupost justificat en els programes d'activitats culturals presentats.
 • Individualment considerades la quantia resultant de les ajudes que s'obtinguen per a la realització d'una activitat o programa concrets dins del Mòdul II i, una vegada aplicats els criteris de baremació no podrà superar els 1.148,00 €/ activitat, corresponent al beneficiari finançar al seu càrrec la part del pressupost que excedira l'ajuda per a la realització de l'activitat concedida.
 • Independentment dels punts que una activitat o programació cultural pogueren obtindre en la seua baremació, els límits econòmics màxims que podrà concedir l'Ajuntament de Mislata per al desenvolupament de concerts regulars de música o cant coral es regiran pel que es disposa en la base octava de la convocatòria.
 • La quantitat global que en concepte de subvenció poguera percebre una associació per al desenvolupament de totes les activitats i programes executats per als quals se sol·licita subvenció no podrà depassar el 35% del límit pressupostari disposat per l'Ajuntament en l'apartat 4.2. de la base quarta.
 • El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de les despeses assumides en concepte de manteniment de les seus socials, com de les despeses realitzades per l'execució  de les activitats o projectes inclosos en la sol·licitud presentada pels quals s'haja obtingut alguna puntuació en la baremació efectuada. La justificació es realitzarà d'acord amb l'estipulat en les bases reguladores novena i tretzena de la convocatòria.

4. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata.
 • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució

La resolució de concessió de les subvencions haurà de dictar-se en el termini màxim de sis mesos, termini que es computarà a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.  

6. Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma i termini de presentació

En línia: Les sol·licituds es presentaran en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/ .

Tant la sol·licitud de subvenció com la resta de documentació que s'haja de presentar hauran d'estar signats electrònicament amb el certificat digital propi de l'entitat sol·licitant o el de la persona física que la represente.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  24-11-2020
  Fins a  03-12-2020
Tornar