Inscripció als tallers d'animació lectora a la biblioteca central

1. Objecte del procediment

Inscripció en  els Tallers d'animació lectora durant el curs 2020-2021.

2. Termini d'inscripció

La preinscripció s'efectuarà entre els dies, 13 i 14 d'octubre de 2020.  

Únicament serà admesa una única sol·licitud de preinscripció per persona.  

3. Sol·licitants

S'estableixen dos grups de xiquets/as amb les següents limitacions respecte al nombre de places i en les franges horàries que a continuació es detallen:

  • Dilluns, 17.30 – 18.30 h. Edat 6 – 7 anys. Nascuts/as entre el 2013 i 2014. Places disponibles: 10
  • Dimarts, 17.30 – 18.30 h. Edat 4 – 5 anys. Nascuts/as entre el 2015 i 2016, Places disponibles: 10

L'activitat constarà de 17 sessions en cada grup, iniciant-se el 19 d'octubre per al grup dels dilluns i el 20 d'octubre per al dels dimarts, i finalitzant l'1 i el 2 de març, respectivament.

4. Documentació a aportar en el procés d'inscripció

Sol·licitud preinscripció

5. Taxes i preus públics

Les taxes ascendeixen a 13,20 euros.

6. Forma de presentació

a) La sol·licitud d'inscripció es presentarà preferentment per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud està accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata,  https://mislata.sedipualba.es/ en el tràmit habilitat a aquest efecte: Inscripcions Tallers d’animació lectora curse 2020-2021 sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

b) La documentació de preinscripció podrà registrar-se també de manera presencial en el Centre Cultural “Carmen Alborch” de Mislata , de 8.30 a 13.30h durant els dies indicats, prèvia petició de cita prèvia en els telèfons 671011178 i 673003221 o  a través del link:

https://www.mislata.es/administracio/cita-previa

7. Notificació d'inscripció, reserva de plaça i pagament de la taxa de matriculació

L'admissió definitiva vindrà determinada per la data de registre d'entrada de les inscripcions.

Les persones inscrites i admeses rebran per correu electrònic avís d'admissió  entre els dies 15 i 16 d'octubre, i hauran d'efectuar el pagament de la matrícula abans de l'inici de l'activitat.  A aquest efecte, juntament amb la confirmació d'admissió, se'ls remetrà un imprés d'autoliquidació de la taxa sobre activitats culturals, que podran abonar:

a) A través del link:  

https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual/pagament-de-tributs-online/i/17532/533/pagament-online-de-tributs-i-taxes-municipals

b) En el caixer de l'Ajuntament de Mislata o en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament  que es fan constar en l'imprés d'autoliquidació.

Les i els admesos/as  hauran de presentar el corresponent resguard de pagament en la forma prevista en l'apartat 6.

8. Normativa

  • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern.
  • Les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020.
  • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

REQUISITS DE LA INSTÀNCIA

  • La instància haurà de ser signada
  • Persones físiques

REQUISITS PER A l'ASSISTÈNCIA AlS TALLERS

  • L'ús de mascareta serà obligatori durant tota la sessió per als dos grups.
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  13-10-2020
  Fins a  14-10-2020
Tornar