Inscripcions "Escola municipal de teatre"

1. Objecte del procediment

Inscripció en el curs 2020-2021 de l'Escola Municipal de Teatre. 

2. Termini d'inscripció

La preinscripció de l'alumnat s'efectuarà entre els dies 24 de setembre al 2 d'octubre de 2020. 

Únicament serà admesa una única sol·licitud de preinscripció per persona.

Les persones empadronades a Mislata i l'antic alumnat que renove la plaça tindran accés preferent a les places. No cal aportar certificat d'empadronament, es realitzarà comprovació mitjançant consulta al padró municipal. 

3. Sol·licitants

Persones interessades, a partir d'11 anys, en diferents grups, segons edats i nivell d'experiència. 

 • Grup infantil - juvenil. Edat de 11-14 anys. Horari de divendres 17:30h-19:15h. No és necessària experiència. 10 places disponibles.
 • Grup juvenil A. Edat de 15 a 17 anys. Horari dilluns 18:00h-19:15h. Necessària experiència d'un curs. 10 places disponibles.
 • Grup juvenil B. Edat de 15 a 17 anys. Horari dimecres 18:00h-19:15h. No és necessària experiència. 10 places disponibles.
 • Grup adults iniciació. Edat de +18 anys. Horari divendres 19:30h-22:00h. No és necessària experiència. 10 places disponibles.
 • Grup adults taller. Edat de +18 anys. Horari dilluns i dimecres 19:30h-21:00h. Necessària experiència d'almenys dos cursos. 10 places disponibles. 
 • Grup adults laboratori. Edat de +18 anys. Horari dimarts i dijous 19:30h-21:00h. Necessari haver passat per tots els nivells de l'escola municipal de teatre, o bé aportar una altra experiència contrastada. 10 places disponibles. 

4. Documentació a aportar en el procés d'inscripció

Cap. Tan sols serà necessari emplenar la instància electrònica corresponent en la seu electrònica. 

5. Forma de presentació de la sol·licitud

a) La sol·licitud d'inscripció es presentarà preferiblement per via telemàtica mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud està accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata (https://mislata.sedipualba.es) en el tràmit habilitat a aquest efecte: Inscripcions 'Escola municipal de teatre'", sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

b) La documentació de preinscripció podrà registrar-se també de manera presencial en el Centre Cultural "Carmen Alborch" de Mislata, de 8.30 a 13.30h durant els dies indicats, prèvia petició de cita prèvia en els telèfons 671011178 i 673003221 o a través del link: https://www.mislata.es/administracio/cita-previa

6. Notificació d'inscripció i admissió

L'admissió definitiva vindrà determinada, en funció de la normativa general del curs i segons l'ordre de registre de la inscripció.

Les persones empadronades a Mislata i l'antic alumnat que renove la plaça tindran accés preferent a les places. L'Ajuntament comprovarà d'ofici la inscripció en el padró municipal d'els/les sol·licitants.

Les persones inscrites i admeses rebran per correu electrònic avís d'admissió i grup assignat a partir del 5 d'octubre. i hauran d'efectuar el pagament de la matrícula entre el 6 i el 20 d'octubre.

7. Taxes de matrícula i forma de pagament

Taxes en vigor referida a activitats culturals.

 • Grup Infantil-Juvenil: 47,00 € (únic pagament)
 • Grup Juvenil A: 47,00 € (únic pagament)
 • Grup Juvenil B: 47,00€ (únic pagament)
 • Grup Adults Iniciació: 70,60 € (únic pagament)
 • Grup Adults Taller: 70,60 € (únic pagament)
 • Grup laboratori de Teatre: 70,60 € (únic pagament)

Període de pagament.

Del 6 al 20 d'octubre de 2020

Forma de pagament.

L'alumnat admés rebrà un imprés d'autoliquidació de la taxa corresponent a activitats culturals i haurà d'abonar l'import que li corresponga segons el grup de treball en el qual ha sigut admés/a. A aquest efecte pot realitzar el pagament:

a) A través del link:

https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual/pagament-de-tributs online/i/17532/533/pagament-online-de-tributs-i-taxes-municipals

b) En el caixer de l'Ajuntament de Mislata o en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament que es fan constar en l'imprés d'autoliquidació.

L'alumne/a haurà de presentar el corresponent resguard de pagament, bé per via telemàtica en: htt ps://mislata.se dipualba.es/ , o de manera presencial en el Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata, de 8.30 a 13.30h, prèvia petició de cita en els telèfons 671011178 i 673003221 o a través del link https://www.mislata.es/administracio/cita-previa

​8. Normativa

 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • La Llei 8/201O, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern.
 • Les Bases d'execució del Pressupost Municipal per al present exercici.
 • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

9. Requisits de la instància

La instància haurà de ser signada

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  24-09-2020
  Fins a  02-10-2020
Tornar