Tallers municipals d'arts plàstiques del centre cultural "Carmen Alborch"

1. Objecte del procediment

Inscripció en els Tallers Municipals d'Arts Plàstiques del Centre Cultural “Carmen Alborch” febrer-juny 2021

2. Termini d'inscripció

 • La preinscripció de l'alumnat s'efectuarà entre els dies:
  • 15 i 18 de febrer de 2021.
 • Únicament serà admesa una única sol·licitud de preinscripció per persona.

3. Sol·licitants

Grups de persones adultes:

S'estableixen 3 grups de persones adultes amb les següents limitacions respecte al nombre de places i en les franges horàries que a continuació es detallen:  

 • 09.30 – 11.30 h. Dilluns, dimecres i divendres. 14 places i 49 sessions lectives
 • 16.00 – 18.00 h. Dilluns, dimecres i divendres 14 places i 49 sessions lectives
 • 18.30 - 20.30 h. Dilluns, dimecres i divendres 14 places i 49 sessions lectives

El curs comprendrà 49 sessions lectives, que s'iniciaran el 19 de febrer de 2021 i finalitzaran el 30 de juny de 2021.

Grups infantils:  

S'estableixen 2 grups infantils, d'acord amb l'edat dels usuaris/as amb les següents limitacions respecte al nombre de places i en les franges horàries que a continuació es detallen: A) Xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys

 • 17.30-18.30 h Dimarts i Dijous 14  places i 31 sessions lectives

El curs comprendrà 31 sessions lectives, que s'iniciaran el 23 de febrer de 2021 i finalitzaran el 25 de juny de 2021.B) Xiquets i xiquetes de 9 a 13 anys

 • 19.00-20.30 h Dimarts i Dijous 14 places i 31 sessions lectives

El curs comprendrà 31 sessions lectives, que s'iniciaran el 23 de febrer de 2021 i finalitzaran el 25 de juny de 2021.

4. Documentació a aportar en el procés de preinscripció

Sol·licitud electrònica a la pre inscripció en https://sede.dipualba.es/segex/tramite.aspx?entidad=46169&idtramite=11200

IMPORTANT: Pares/mares/tutors han de constar en la sol·licitud com a REPRESENTANTS, per la qual cosa s'ha de fer la sol·licitud com a PERSONA FÍSICA AMB REPRESENTANT.

5. Termini d'inscripció i taxes

Grups de persones adultes

 • L'alumnat interessat a matricular-se haurà d'abonar les tarifes en vigor referides a activitats culturals i esportives: Arts plàstiques-adults, que ascendeixen a 63,00 €.

Grups infantils

 • Xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys: el preu de matrícula del grup infantil de xiquets/as de 5 a 8 anys regulat per les tarifes en vigor referides a activitats culturals i esportives: Arts plàstiques-xiquets 1r grau €, que ascendeixen a 35,80 €
 • Xiquets i xiquetes de 9 a 13 anys: el preu de matrícula del grup infantil de xiquets/as de 9 a 13 anys regulat per les tarifes en vigor referides a activitats culturals i esportives: Arts plàstiques-xiquets 2n grau €, que ascendeixen a 46,60 €.

6. Forma de presentació

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran preferentment per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata,  https://mislata.sedipualba.es/, en el tràmit habilitat a aquest efecte, això és, Tallers Municipals d'Arts Plàstiques del Centre Cultural “Carmen Alborch” 2020/2021 tot això sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La documentació de preinscripció  podrà registrar-se també de manera presencial en el Centre Cultural “Carmen Alborch” de Mislata , de 8.30 a 13.30h durant els dies determinats en els terminis de preinscripció, reservant a tal fi cita prèvia en els telèfons 671011178 i 673003221 o a través del link https://www.mislata.es/administracio/cita-previa

7. Notificació d'inscripció, reserva de plaça i pagament de la taxa de matriculació

 • L'ordre d'admissió vindrà determinat per:
  • Data d'inscripció de les persones empadronades a Mislata.
  • Data d'inscripció de les persones no empadronades a Mislata.
 • L'Ajuntament comprovarà d'ofici la inscripció en el padró municipal d'els/les sol·licitants.
 • Les persones inscrites telemàticament rebran per correu electrònic avís d'admissió i hauran de generar el corresponent imprés d'autoliquidació.
 • S'ofereix la possibilitat de conducta al pagament online, els impresos d'autoliquidació estaran disponibles, a través del link: https://etributa.mislata.es/autoliquidaciones_mislata/tasacultural
 • Les taxes també podran abonar-se en el caixer de l'Ajuntament de Mislata o en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament.
 • El pagament de les taxes de matriculació haurà d'efectuar-se abans de l'inici de les classes.

8. Normativa

 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern.
 • Les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020.
 • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

9. Requisits de la instància

 • La instància haurà de ser signada
 • Persones físiques
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  15-02-2021
  Fins a  18-02-2021
Tornar