Tallers municipals d'arts plàstiques del centre cultural "Carmen Alborch"

15 de setembre 2020

1. Objecte del procediment

Inscripció als Tallers Municipals d'Arts Plàstiques del Centre Cultural “Carmen Alborch” curs 2020/2021

2. Termini d'inscripció

La preinscripció de l'alumnat s'efectuarà entre els dies:

 • 23 i 29 de setembre de 2020.
 • Únicament serà admesa una única sol·licitud de preinscripció per persona.

3. Sol·licitants

Grups de persones adultes:

S'estableixen 3 grups de persones adultes amb les següents limitacions respecte al nombre de places i en les franges horàries que a continuació es detallen: 

 • 09:30 – 11:30 h. Dilluns, dimecres i divendres. 14 places y 49 sessions lectives
 • 16:00 – 18:00 h. Dilluns, dimecres i divendres 14 places y 49 sessions lectives
 • 18:30 - 20:30 h. Dilluns, dimecres i divendres 14 places y 49 sessions lectives

El curs comprendrà 49 sessions lectives, que s'inclouran el 5 d'octubre de 2020 i finalitzaran el 15 de febrer de 2021.

Grupos infantiles: 

S'estableixen 2 grups infantils, d'acord a l'edat dels usuaris/es amb les següents limitacions respecte al nombre de places i en les franges horàries que a continuació es detallen: 

A) Xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys.

 • 17:30-18:30 h dimarts i dijous 14 places i 31 sessions lectives

El curs comprendrà 31 sessions lectives, que s'iniciaran el 6 d'octubre de 2020 i finalitzaran el 9 de febrer de 2021.

B) Xiquets i xiquetes de 9 a 13 anys

 • 19:00-20:30 h dimarts i dijous 14 places i 31 sessions lectives.

El curs comprendra 31 sessions lectives, que s'iniciaran el 6 d'octubre de 2020 i finalitzaran el 9 de febrer de 2021.

4. Documentació a aportar en el procés de preinscripció

IMPORTANT: Pares/mares/tutors han de constar en la sol·licitud com a REPRESENTANTS, per la qual cosa s'ha de fer la sol·licitud com a PERSONA FÍSICA AMB REPRESENTANT.

5. Termini d'inscripció i taxes

Grups de personas adultes

L'alumnat interessat a matricular-se haurà d'abonar les tarifes en vigor referides a activitats culturals i esportives: Arts plàstiques-adults, que ascendeixen a 63,00 €.

Grups infantils

Xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys: el preu de matrícula del grup infantil de xiquets/as de 5 a 8 anys regulat per les tarifes en vigor referides a activitats culturals i esportives: Arts plàstiques-xiquets 1r grau €, que ascendeixen a 35,80 €

Xiquets i xiquetes de 9 a 13 anys: el preu de matrícula del grup infantil de xiquets/as de 9 a 13 anys regulat per les tarifes en vigor referides a activitats culturals i esportives: Arts plàstiques-xiquets 2n grau €, que ascendeixen a 46,60 €.

6. Forma de presentació

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran preferentment per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata,  https://mislata.sedipualba.es/, en el tràmit habilitat a aquest efecte, això és, Tallers Municipals d'Arts Plàstiques del Centre Cultural “Carmen Alborch” 2020/2021 tot això sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La documentació de preinscripció  podrà registrar-se també de manera presencial en el Centre Cultural “Carmen Alborch” de Mislata , de 8.30 a 13.30h durant els dies determinats en els terminis de preinscripció, reservant a tal fi cita prèvia en els telèfons 671011178 i 673003221 o a través del link  https://www.mislata.es/administracio/cita-previa

7. Notificació d'inscripció, reserva de plaça i pagament de la taxa de matriculació

L'ordre d'admissió vindrà determinat per:

 1. Data d'inscripció de les persones empadronades en Mislata.
 2. Data d'inscripció de les persones no empadronades en Mislata.

L'Ajuntament comprovarà d'ofici la inscripció en el padró municipal d'els/les sol·licitants.

Les persones inscrites i admeses rebran per correu electrònic avís d'admissió a partir del dia 30 de setembre i hauran d'efectuar el pagament de la matrícula abans de l'inici de les classes. A aquest efecte juntament amb la confirmació d'admissió se'ls remetrà un imprés d'autoliquidació de la taxa sobre activitats culturals, que podran abonar:

a) A través del link:

https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual/pagament-de-tributs-online/i/17532/533/pagament-online-de-tributs-i-taxes-municipals

b) En el caixer de l'Ajuntament de Mislata o en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament que es fan constar en l'imprés d'autoliquidació.

Les i els interessats hauran de presentar el corresponent resguard de pagament en la forma prevista en l'apartat 6.

8. Normativa

 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.
 • La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern.
 • Les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020.
 • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

9. Requisits de la instància

 • La instància haurà de ser firmada
 • Persones físiques
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  23-09-2020
  Fins a  29-09-2020
Tornar