XXXIX Concurs de teatre "Vila de Mislata"

1. Objecte del procediment

La finalitat d'aquesta convocatòria és afavorir el foment del teatre no professional en valencià que practiquen entitats, institucions i associacions amb personalitat jurídica pròpia en cooperació amb l'Administració Local, amb l'objectiu de promoure, dinamitzar i acostar a la ciutadania la diversitat amb la qual es practica el teatre amateur en valencià, en totes les seues formes i gèneres.

2. Documentació que cal aportar:

 • Sol·licitud de participació que es realitzarà via seu electrònica, que inclou declaració responsable.
 • Dossier (PDF) amb el següent contingut: sinopsi de l'obra que es proposa representar, dues fotografies de l'espectacle a representar format jpg, repartiment, fitxa artística i tècnica, resum de l'historial del grup, així com un enllaç al vídeo de l'obra.
 • Dues fotografies de l'espectacle a representar format jpg.
 • CIF del grup i NIF del representant.
 • Text en valencià de l'obra inscrita.
 • Permís SGAE o declaració de renúncia de l'autor

 3. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata
 • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 25 de juny.

5. Silenci administratiu

Art. 25.5 de la Llei General de Subvencions “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats per a entendre desestimada por silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació

La presentació de sol·licituds juntament amb els documents requerits en les bases, es realitzarà:
En compliment del que es preveu en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, la documentació s'haurà de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica de la persona interessada o que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació en la convocatòria del XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, 2021. 
Així mateix es podrà formular per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. Requisits de la instància

 • La instància haurà de ser signada
 • Permet sol·licitants que siguen persones físiques
 • Permet sol·licitants que siguen persones jurídiques
 • Permet sol·licitants que siguen persones físiques representades per una altra persona física
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  28-05-2021
  Fins a  25-06-2021
Documentació associada
Tornar