Concurs de teatre "Vila de Mislata"

1. Objecte del procediment

La finalitat d'aquesta convocatòria és afavorir el foment del teatre no professional en valencià que practiquen entitats, institucions i associacions amb personalitat jurídica pròpia en cooperació amb l'Administració Local, amb l'objectiu de promoure, dinamitzar i acostar a la ciutadania la diversitat amb la qual es practica el teatre en valencià sense estructura empresarial, en el màxim abast de formes i gèneres.

2. Documentació que cal aportar

Sol·licitud de participació que es realitzarà via sede electrònic, que inclou declaració responsable i dades bancàries.

Memòria (PDF) amb el següent contingut: historial del grup, sinopsi de l'obra, repartiment, fitxa tècnica, text en valencià, text en valencià de l'obra inscrita, fotografies de muntatge, així com un enllaç al vídeo de l'obra.

3. Normativa

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata
  • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 14 de setembre de 2020 fins al dia 24 d'aquest.

5. Silenci administratiu

Art. 25.5 de la Llei General de Subvencions “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada por silencie administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació

La presentació de sol·licituds juntament amb els documents requerits en les bases, es realitzarà:

En compliment del que es preveu en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, la documentació s'haurà de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica de la persona interessada o que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació en la convocatòria dels XXXVIII Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, 2020-2021. 

Així mateix es podrà formular per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguen persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguen persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguen persones físiques representades per una altra persona física
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  14-09-2020
  Fins a  24-09-2020
Documentació associada
Tornar