Sol·licitud per a participar en la convocatòria dels premis d'art públic biennal Miquel Navarro

 1. Objecte del procediment: 

Regular el procés de selecció i concessió dels premis a les i els artistes que desitgen participar en la convocatòria Premis d'Art Públic Mislata 2020, la finalitat del qual és afavorir, ajudar i promocionar el treball d'aquelles i aquells artistes visuals en actiu, donant cabuda a tota mena de propostes innovadores i representatives de les últimes tendències artístiques.

2. Documentació que cal aportar:

  • Annex I: fitxa tècnica del projecte presentat.
  • Memòria tècnica del projecte en format pdf que incloga imatge o esbós de la proposta (màx 5 MB).
  • Currículum que incloga els últims 5 treballs realitzats en format pdf (màxim 5MB).

3. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata
  • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució:

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el día 14 de octubre de 2020. En caso que se demore la publicación, el plazo será de diez días hábiles desde la publicación en el BOP.

5. Silenci administratiu:

Art. 25.5 de la Llei General de Subvencions “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada por silencie administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació:

La presentació de sol·licituds juntament amb els documents requerits en les bases, es realitzarà per Registre d'Entrada, preferentment en el CENTRE JOVE EL MERCAT  situat al carrer Major, 36, 46920, Mislata, tel. 963 990 340, de dilluns a Divendres, de 9 a 14  hores, o en el CENTRE CULTURAL “CARMEN ALBORCH” DE MISLATA, Av. Gregorio Gea, 34. 46920, Mislata, tel. 963 990 370, de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30  hores.

No obstant això, podran presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Online: Tramitació electrònica. En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  29-07-2020
  Fins a  14-10-2020
Documentació associada
Tornar