Premis literatura breu "Vila de Mislata"

1. Objecte del procediment:  

Premis de literatura breu "Vila de Mislata". La finalitat d'aquesta convocatòria és: fomentar els valors literaris i promoure i animar el llenguatge escrit com a mitjà de creació i comunicació entre la població adulta, contribuir a la difusió cultural a la ciutat de Mislata, descobrir el talent literari i incentivar la creació entre els amants de la poesia i el conte en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.  

2. Documentació que cal aportar:

  • Document identificatiu (DNI/NIE en cas presencial o certificat digital en seu electrònica)
  • Treball a presentar en format PDF
  • En cas de presentació per correu administratiu, formulari imprés i signat.

3. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata
  • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució:

  • El termini de presentació d'originals s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 20 de maig de 2020.
  • En cas que es demore la publicació el termini serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

5. Silenci administratiu:

Art. 25.5 de la Llei General de Subvencions “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada por silencie administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació:

En línia:

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/.

Presencial:

La presentació de sol·licituds juntament amb els documents requerits en les bases, es realitzarà mitjançant cita prèvia per Registre d'Entrada, preferentment en el CENTRE CULTURAL, tel. 963 990 370, de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 hores. No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. D'entre aquests mitjans, en cas d'optar per la remissió de la corresponent sol·licitud de participació i el treball literari per correu administratiu l'adreça d'enviament serà: Ajuntament de Mislata. Centre Cultural Carmen Alborch. Av. Gregorio Gea, 34. 46920 Mislata. En aquest cas serà necessari adjuntar el formulari omplit signat, una còpia del DNI o NIE i un escrit de l'oficina de correus amb la data de lliurament i les dades personals de la persona interessada.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  11-03-2021
  Fins a  30-04-2021
Tornar