Premis literatura breu "Vila de Mislata"

1. Objecte del procediment:  

Premis de literatura breu "Vila de Mislata". La finalitat d'aquesta convocatòria és: fomentar els valors literaris i promoure i animar el llenguatge escrit com a mitjà de creació i comunicació entre la població adulta,  contribuir a la difusió cultural a la ciutat de Mislata, descobrir el talent literari i incentivar la creació entre els amants de la poesia i el conte en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.  

2. Documentació que cal aportar:

  • Document identificatiu (DNI/NIE en cas presencial o certificat digital en seu electrònica)
  • Treball a presentar en format PDF

3. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata
  • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució:

El termini de presentació d'originals estarà disponible des del 25 de juny al 8 de juliol, tots dos inclusivament.

5. Silenci administratiu:

Art. 25.5 de la Llei General de Subvencions: El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada por silencie administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació:

Presencial:

La presentació de sol·licituds juntament amb els documents requerits en les bases, es realitzarà per Registre d'Entrada, preferentment en el CENTRE CULTURAL “CARMEN ALBORCH” DE MISLATA, Av. Gregorio Gea, 34. 46920, Mislata, tel. 963 990 370, de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30  hores.

No obstant això, podran presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Online:

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/

Per correu certificat:

Por correo certificado a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Mislata. Centro Cultural Carmen Alborch. Avda. Gregorio Gea, 34. 46920 Mislata. En aquest cas serà necessari adjuntar l'annex omplit i signat.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  25-06-2020
  Fins a  08-07-2020
Tornar