Sol·licitud de participació en els premis de col·laboració en la coordinació, dinamització i promoció del Festival MAC

1. Objecte del procediment: 

Programa de Col·laboració en la coordinació, dinamització i promoció del Festival MAC Ajuntament de Mislata.

2. Documentació que cal aportar:

3. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata
  • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució:

Termini per a resoldre: El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals i començarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província. 
Si l'últim dia de presentació de sol·licituds fora inhàbil, el termini finalitzarà al següent dia hàbil.

 
5. Silenci administratiu:

Art. 25.5 de la Llei General de Subvencions: “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació:

La presentació de sol·licituds juntament amb els documents requerits en les bases, es realitzarà per Registre d'Entrada, preferentment en el CENTRE JOVE EL MERCAT  situat al carrer Major, 36, 46920, Mislata, tel. 963 990 340, de dilluns a Divendres, de 9 a 14  hores, o en el CENTRE CULTURAL “CARMEN ALBORCH” DE MISLATA, Av. Gregorio Gea, 34. 46920, Mislata, tel. 963 990 370, de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30  hores.
No obstant això, podran presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Online: Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  13-03-2020
  Fins a  13-03-2020
Tornar