Ús i cessió de la sala municipal d'exposicions del centre cultural "Carmen Alborch" a artistes i creadors plàstics

1. L'objecte del procediment:

Regular el procés de selecció dels projectes expositius de carácter artístic a exhibir en la sala de exposicions del Centre Cultural “Carmen Alborch” durante la temporada expositiva 2020, així com la normativa de la cesió de la sala a tal efecte.

La duració de les cinc exposicions a seleccionar no serà superior a un mes i les dates d'exhibició estaran supeditades a la disponibilitat de la Sala Municipal d'Exposicions del Centre Cultural "Carmen Alborch", que per a la temporada 2020 es preveu que a títol indicatiu tinguen lloc entre les dates següents:  

  • Abril - Maig 2020
  • Maig - Juny 2020
  • Setembre 2020
  • Octubre 2020
  • Novembre 2020

2. Model: CUL.062

3. Documentació que cal aportar:

4. Normativa:

  • Bases especifiques de la convocatoria.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

7. Resolució:

Òrgan que resol: Alcaldía

Termini per a resoldre: El termini de presentació començarà l’endemà d’aquesta publicació en la pàgina web del Ajuntament (www.mislata.es) i finalitzarà el 27 de març de 2020.

8. Silenci administratiu:

Transcorregut el termini sense haver-se publicat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimades, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió per exposar en la sala d’exposicions del Centre Cultural.

9. Forma de presentació: online i presencial.

 

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA.

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, (Pl. Constitució, 8). També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata a través del tràmit sol·licitud.

Tornar