Ús i cessió de la sala municipal d'exposicions del centre cultural "Carmen Alborch" a artistes i creadors plàstics

1. L'objecte del procediment:

Regular el procés de selecció dels projectes expositius de carácter artístic a exhibir en la sala de exposicions del Centre Cultural “Carmen Alborch” durante la temporada expositiva 2020, així com la normativa de la cesió de la sala a tal efecte.

La duració de les cinc exposicions a seleccionar no serà superior a un mes i les dates d'exhibició estaran supeditades a la disponibilitat de la Sala Municipal d'Exposicions del Centre Cultural "Carmen Alborch", que per a la temporada 2020 es preveu que a títol indicatiu tinguen lloc entre les dates següents:  

  • Abril - Maig 2020
  • Maig - Juny 2020
  • Setembre 2020
  • Octubre 2020
  • Novembre 2020

2. Model: CUL.062

3. Documentació que cal aportar:

4. Normativa:

  • Bases especifiques de la convocatoria.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

7. Resolució:

Òrgan que resol: Alcaldía

Termini per a resoldre: El termini de presentació començarà l’endemà d’aquesta publicació en la pàgina web del Ajuntament (www.mislata.es) i finalitzarà el 27 de març de 2020.

8. Silenci administratiu:

Transcorregut el termini sense haver-se publicat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimades, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió per exposar en la sala d’exposicions del Centre Cultural.

9. Forma de presentació: online i presencial.

Presencial: La persona interessada podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Horari ordinari: 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).
Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Online: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé presentant la documentació i signant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 5 dies hàbils. 

Tornar