Sol·licitud d'ajuda d'activació econòmica destinada a establiments de Mislata (Empreses Pers. Jurídica o altres entitats sense Pers. Jurídica)

1. Objecte del procediment

Sol·licitud d'ajudes destinades a impulsar i dinamitzar l'activitat econòmica en el terme municipal de Mislata, contribuint al foment del consum en xicotets comerços, locals d'hostaleria i establiments de prestacions de serveis que complisquen els requisits de les bases reguladores.

2. Documentació que cal aportar

En el cas que la documentació a presentar ja obre en poder de l'Ajuntament, s'indicarà tal circumstància citant el registre d'entrada del dia de la seua aportació a l'Ajuntament i no serà necessària adjuntar-la, en aplicació de l'assenyalat en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

En aquest cas s'indicarà l'expedient on es va presentar aquesta documentació, tenint en compte que les certificacions electròniques tenen una validesa de sis mesos.  

Tota la documentació presentada ha d'estar actualitzada.

 • Certificat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica amb indicació de l'activitat econòmica realitzada, data d'alta, domicili fiscal i domicili on es desenvolupa l'activitat.
 • Certificació d'estar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, dels socis que corresponguen.
 • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, on conste la identificació de la persona que presente la sol·licitud en nom de l'entitat, en el seu cas. O escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre, on conste la identificació de la persona que presente la sol·licitud en nom de l'entitat, en el seu cas.

En cas de no autoritzar la seua consulta a l'ajuntament de Mislata:

Nota important:

 • Si vosté forma part d'una entitat, ja siga amb personalitat jurídica o sense ella, i en els seus estatuts o contracte de constitució, no consta com a administrador únic, adjunte en la casella de “Altres documents” un poder de representació.
 • Si vosté forma part d'una entitat sense personalitat jurídica, recorde que ha d'aportar els documents de manera individual, com si de persones físiques es tractara.

3. Normativa

 • L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata.
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020.
 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern.
 • Bases Reguladores.
 • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació

4. Resolució

 • Òrgan que resol: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions serà de 5 dies hàbils, des del terme del termini d'esmena de sol·licituds.

5. Silenci administratiu

Negatiu.

6. Forma de presentació

Online:  Es podrà presentar en el tràmit corresponent de la seu electrònica municipal, i s'haurà de disposar de signatura electrònica. En cas contrari, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant aquesta representació emplenant el corresponent imprés.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  01-12-2020
  Fins a  14-12-2020
Tornar