Sol·licitud ajuda d'activació econòmica destinada a establiments de Mislata (Autònoms)

1. Objecte del procediment

Sol·licitud d'ajudes destinades a impulsar i dinamitzar l'activitat econòmica en el terme municipal de Mislata, contribuint al foment del consum en xicotets comerços, locals d'hostaleria i establiments de prestacions de serveis que complisquen els requisits de les bases reguladores.

2. Documentació que cal aportar

En el cas que la documentació a presentar ja obre en poder de l'Ajuntament, s'indicarà tal circumstància citant el registre d'entrada del dia de la seua aportació a l'Ajuntament i no serà necessària adjuntar-la, en aplicació de l'assenyalat en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

En aquest cas s'indicarà l'expedient on es va presentar aquesta documentació, tenint en compte que les certificacions electròniques tenen una validesa de sis mesos.  

Tota la documentació presentada ha d'estar actualitzada.

 • Certificat de Situació Censal amb indicació de l'activitat econòmica realitzada, data d'alta, domicili fiscal i domicili on es desenvolupa l'activitat.
 • Certificació d'estar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.
 • En cas de no autoritzar la seua consulta a l'ajuntament de Mislata:

3. Normativa

 • L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata.
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020.
 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern.
 • Bases Reguladores.
 • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació

4. Resolució

 • Òrgan que resol: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions serà de 5 dies hàbils, des del terme del termini d'esmena de sol·licituds.

5. Silenci administratiu

Negatiu.

6. Forma de presentació

Online:  Es podrà presentar en el tràmit corresponent de la seu electrònica municipal, i s'haurà de disposar de signatura electrònica. En cas contrari, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant aquesta representació emplenant el corresponent imprés.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  01-12-2020
  Fins a  14-12-2020
Tornar