Sol·licitud de participació al programa "Targetes ajuda material escolar ESO"

10 de juliol 2020

1. L'objecte del procediment:

Fomentar l'economia local, a través de la potenciació de la papereries de la població  com a mecanisme de vehiculització de les ajudes d'adquisició de material escolar no curricular, per a l'alumnat empadronat a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO), en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2020/2021.

2. Documentació que cal aportar:

S'aportarà  l'Impost d'activitats Econòmiques (Model 36).

3. Formes de pagament:

El pagament als comerços adherits per l'adquisició del material escolar no curricular es realitzarà a través de targetes prepagament de la Caixa Popular amb una única càrrega de 65 euros cadascuna.

4. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata.
  • Bases específiques de la convocatòria.

5. Resolució:

Per resolució  d'Alcaldia o, si escau, de l'òrgan delegat, es determinaran els establiments que formaran part del present programes d'ajudes.

6. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma i termini de presentació: 

En línia: Es presentaran preferentment en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/  mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente.

El termini per a presentar les sol·licituds, una vegada publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, s'estendrà des del dia 22 de juliol fins al dia 4 d'agost de 2020, tots dos inclusivament.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  22-07-2020
  Fins a  04-08-2020
Tornar