Ajudes excepcionals comerços COVID-19. PERSONES JURÍDIQUES

29 de juny 2020

1. Objecte del procediment:

Concessió d'ajudes excepcionals destinades a mitigar els efectes econòmics en les persones obligades a tancar l'establiment comercial o empresarial en el terme municipal de Mislata a causa de la crisi sanitària generada pel COVID-19. Dirigides a sufragar les despeses de subministraments i lloguer dels locals on es desenvolupa l'activitat afectada. Tràmit per a persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.

2. Documentació a aportar:

Documentació que s'adjuntarà a la sol·licitud telemàtica:

a) Certificat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica amb indicació de l'activitat econòmica realitzada, data d'alta, domicili fiscal i domicili on es desenvolupa l'activitat.

b) Escriptura de constitució i els estatuts actualitzats, inscrits en el corresponent Registre, de la persona jurídica.

c) Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, en el seu cas.

d) Acreditació dels poders de la persona administradora de la societat o entitat, i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.

e) DNI, o NIE (acompanyat pel passaport, si l'indica), per les dues cares, de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.

f) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent, de la persona administradora, i de totes les persones que legalment hagen de donar-se d'alta en el Règim d'Autònoms. 

g) Informe de vida laboral de totes les persones que legalment hagen de donar-se d'alta en el Règim d'Autònoms.

h) Certificat vigent d'estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social, o autorització a l'ajuntament de Mislata per a comprovació d'aquesta circumstància.

i) Certificat vigent d'estar al corrent de pagaments amb l'Agència Estatal Tributària, o autorització a l'ajuntament de Mislata per a comprovació d'aquesta circumstància.

j) En el cas que tinguera concedit un ajornament/ fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar la concessió d'aquest, al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posteriors a la concessió de l'ajornament.

k) Factures de subministraments en els diferents conceptes (aigua, llum, telèfon) que abasten des del dia 14 de març de 2020, fins a l'últim dia del mes en el qual finalitze l'estat d'alarma. 

l) Contracte de lloguer, cessió o similar subscrit, i factures de les despeses subvencionables, que abasten el període indicat en el paràgraf anterior. 

m) Fitxa de manteniment de tercers (a omplir electrònicament)

3. Pagament de la subvenció

L'abonament de l'ajuda econòmica es realitzarà en un pagament únic, per la totalitat de l'import concedit. Només es concedirà una ajuda per raó social.

4. Normativa:

  • L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata.
  • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS)
  • Les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020.
  • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern.
  • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

5. Resolució:

La resolució de concessió de les ajudes haurà de dictar-se en el termini màxim de sis mesos, termini que es computarà a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat cap resolució, es consideraran desestimades les sol·licituds presentades.

6. Forma de presentació:

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran exclusivament per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata,  https://mislata.sedipualba.es/, en el tràmit habilitat a aquest efecte, això és, Ajudes econòmiques excepcionals destinades a comerços, empreses i persones autònomes de Mislata, per tancament obligatori d'establiment degut a la situació generada pel COVID-19, tot això sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  13-07-2020
  Fins a  24-07-2020
Tornar