Sol·licitud d'ajudes Plà Resistir / Parèntesis

1. Objecte del procediment:

L'objecte de la present convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I de les bases reguladores. Aquestes ajudes, es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que no hagen sigut beneficiàries de la primera i segona convocatòries d'aquestes ajudes a Mislata, ni en altres municipis.

2. Quantia

a) Una quantitat fixa de 200 euros per persona treballadora o autònoma col·laboradora afiliada a la Seguretat Social, a data 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10 persones treballadores, en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.
En cap cas, la quantia de l'ajuda, per aquest concepte, podrà ser superior a 2.000 euros, per autònom o microempresa.

b) La quantitat que corresponga a les factures que es presenten, corresponents a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció, acompanyades del corresponent justificant bancari de pagament o qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admés en dret, amb subjecció al que es disposa en la base setena.
En cap cas, la quantia de l'ajuda, per aquest concepte, podrà ser superior a 2.000 euros, per autònom o microempresa.

 

3. Documentació que cal aportar:

3.1. Documentació obligatòria:

 • Certificat actualitzat de Situació Censal.
 • Factures o documents de valor probatori anàleg, amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, i els justificants de pagament, corresponents a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció. Aquestes despeses hauran d'haver-se realitzat en el període comprés entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

3.2. Una altra documentació:

3.2.1. En cas d'haver tingut treballadors al seu càrrec:

 • Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de desembre de 2020.

3.2.2. En cas d'Autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, en el qual el certificat actualitzat de situació censal figure la cooperativa i no la persona física:

 • Certificat emés per la cooperativa en el qual conste el pagament de factures de la persona sol·licitant de la subvenció, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament de les quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.
 • Document acreditatiu de pertinença de la persona física a la cooperativa.

3.2.3. En cas d'entitats sense personalitat jurídica:

 • En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o CB. Document de representació.

4. Forma i termini de presentació: 

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual, en el tràmit habilitat a tal efecte. No s'admetran sol·licituds que no utilitzen aquest tràmit concret (no podent-se utilitzar instància general).
El termini de presentació de sol·licituds serà del 26 de juliol al 6 d'agost, tots dos inclosos.

5. Formes de pagament:

El pagament d'aquestes ajudes es realitzarà en un pagament únic mitjançant transferència bancària, amb subjecció al que es disposa en la base 5.3. de les reguladores de la convocatòria, a partir de la data de la resolució de concessió.

6. Normativa:

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.

 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS

 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.

 • BEP Ajuntament de Mislata.

 • Bases específiques de la convocatòria.

7. Resolució:

El procediment es resoldrà una vegada tancat el termini de sol·licituds, ateses les persones sol·licitants per rigorós ordre de registre d'entrada, tenint en compte que conste presentada la totalitat de la documentació correctament, i fins a esgotar el crèdit pressupostari de la present convocatòria, tenint lloc la seua publicació en la pàgina web de l'ajuntament (www.mislata.es).

8. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la reso-lució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci ad-ministratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

 

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  26-07-2021
  Fins a  06-08-2021
Tornar