Sol·licitud d'ajudes plà Resistir / Parèntesis

1. Objecte del procediment:

Concessió mitjançant el procediment de concessió directa d'ajudes per a fer front a despeses corrents i d'aquesta manera pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica produïdes per la COVID-19 en les activitats econòmiques del municipi de Mislata dels sectors relacionats en l'Annex II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir per als sectors més afectats per la pandèmia.

2. Documentació a aportar

 • Informe de vida laboral (només treballadors autònoms)
 • Certificat de Situació Censal amb indicació de l'activitat econòmica realitzada, data d'alta, domicili fiscal i domicili on es desenvolupa l'activitat.
 • Si tenen treballadors, informe dels treballadors en alta en un codi de compte de cotització.
 • Certificat bancari de titularitat de compte bancari de la persona treballadora.
 • Factures originals de despeses corrents de l'activitat realitzada per les microempreses des de l'1 d'abril fins al dia de presentació de la sol·licitud.
 • Documents bancaris probatoris de l'abonament de les factures.
 • En cas de no acceptar intermediació per part de l'Ajuntament de MISLATA:
  • Certificat d'estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social, en cas de no autoritzar l'ajuntament de Mislata la consulta.
  • Certificat d'estar al corrent de pagaments amb l'Agència Estatal Tributària, en cas de no autoritzar l'ajuntament de Mislata la consulta.

3. Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret  887/2006, de 21 de juliol (RGS).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
 • Decret llei 1/202, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.
 • Bases d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament de Mislata de 2021.

4. Resolució

 • Òrgan que resol: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà d'un mes a comptar del següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

5. Silenci administratiu

Negatiu

6. Forma de presentació:

Online:  Es podrà presentar en el tràmit corresponent de la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es, i s'haurà de disposar de certificat digital. En cas contrari, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant aquesta representació emplenant el corresponent model.

 

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  23-02-2021
  Fins a  04-03-2021
Tornar