Participació en Fira Mislata - Zona comercial i gastronòmica

Sol·licitud de participació en Fira de Mislata. Zona comercial i gastronòmica. 

1. Objecte del procediment

L'objecte d'aquestes Bases, és establir criteris en l'organització de la FIRA MISLATA 2020, un esdeveniment tant de promoció comercial, com de promoció de les activitats d'entitats esportives, culturals i qualsevol altra associació que tinga la seua seu social en el municipi.

En aquest procediment es recull la sol·licitud per a promoció comercial i gastronòmica. 

2. Documentació que cal aportar

 • DNI, CIF o NIE, titular/gerent del negoci.
 • Documentació justificativa de la representativitat, en cas de persones jurídiques (societats).
 • Últim rebut de la seguretat social (Autònoms) pagat.
 • Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil per a l'exercici de l'activitat, que cobrisca el període de celebració de la fira.
 • Justificant de pagament d'aquest, en el seu cas.
 • Escrit de l'asseguradora indicant que l'assegurança cobreix l'activitat de la Fira de Mislata.
 • Justificant de pagament de la taxa per ocupació de la via pública amb estand.
 • En cas de no aparéixer donat d'alta en les llicències municipals, per haver-la sol·licitat recentment, haurà d'aportar documentació justificativa d'alta en l'activitat en Hisenda (model 036, o 037).

3. Taxes o preus públics

Les empreses hauran d'abonar, per cada estand o cuina, la taxa establida en l'ordenança fiscal per ocupació del sòl, vol i subsol de domini públic local. epígraf 7.4 festes o fires temàtiques, que serà la següent: 

 • Comerços i empreses amb estand en zona comercial 26.68€ / Estand
 • Hostaleria amb estand en zona gastronòmica 76.36€ / Estand

NOTA: La taxa no s'abonarà amb la sol·licitud, sinó que s'enviarà un requeriment a cada participant amb el document d'autoliquidació per a procedir al pagament d'aquesta. S'haurà d'aportar el justificant del pagament en aquest requeriment.

4. Normativa

 • Bases específiques de la convocatòria.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6. Resolució

 • Òrgan que resol: Alcaldia / regidoria delegada
 • Termini per a resoldre: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 25 de març de 2020, encara que l'entitat organitzadora podrà variar aquesta data en funció de les necessitats administratives que faciliten la participació en la fira.

7. Silenci administratiu

Transcorregut el termini sense haver-se notificat/publicat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimades, per silenci administratiu, la sol·licitud.

8. forma de presentació

Online: En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds per a participar en la “FIRA DE MISLATA 2020” es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant.

La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, o per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  13-03-2020
  Fins a  13-03-2020
Tornar