Sol·licitud, renovació i duplicat targeta d'estacionament per a persones mobilitat reduïda

1. L'objecte del procediment

Tramitar la concessió de la Targeta d'Estacionament per nova sol·licitud, renovació o duplicat (pèrdua, robatori o deterioració), per a persones amb diversitat funcional, que presenten mobilitat reduïda, visió reduïda o qualsevol altre motiu especificat en els termes establits en l'apartat requisits i documentació a aportar. 

2. Requisits

 • Estar empadronat/a a Mislata i tindre la residència efectiva en el municipi.
 • Tindre una edat superior a 3 anys.
 • Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de discapacitat, emesa pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat (C/ San José de *Calasanz, 30 València)
 • Disposar de dictamen on s'acredita que presenta mobilitat reduïda.
 • Disposar de dictamen on conste que mostra en el millor ull, una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.
 • Acreditar que presenta mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que suposa fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es considera normal per a la seua edat i altres condicions personals, i que raonablement no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'estacionament.

3. Documentació que aportar

 • EN TOT CAS:
  • Fotografia en grandària carnet de la persona titular original, o en format JPG en cas de presentar telemàticament.
  • Si el sol·licitant no té DNI o NIE, haurà d'aportar en tot cas Passaport o Targeta d'estranger.
  • Si la sol·licitud es realitza a través de representant, acreditació d'aquesta representació.
 • EN CAS D'OPOSICIÓ MOTIVADA A la CONSULTA DE DADES PERSONALS PER L'AJUNTAMENT DE MISLATA:
  • DNI o NIE
  • Resolució de reconeixement de la condició de persona amb discapacitat
  • Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació de la condició de mobilitat reduïda i, si escau, del termini de revisió, o, si escau, dictamen acreditatiu de la condició de persona amb ceguesa, deficiència visual greu i sord ceguesa, amb especificació del seu nivell d'agudesa visual i/o camp visual i del seu caràcter permanent
 • EN CAS DE NO DISPOSAR DE DICTAMEN RELATIU A la MOBILITAT:
  • Informe de metge/a especialista dels serveis públics de salut, que acredite la malaltia o patologia d'extrema gravetat, les manques de mobilitat i la reducció substancial de l'esperança de vida, que haurà de ser verificat i validat per la inspecció sanitària.
 • EN CAS DE SOSTRACCIÓ O PÈRDUA DE LA TARGETA:
  • Acreditació de la presentació de la corresponent denúncia.

4. TERMINI de presentació

 • Durant tot l'any.

5. Normativa

 • Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'estableixen les condicions per a la seua concessió.
 • Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.
 • Ordenança Municipal reguladora de l'estacionament de vehicles d'ús privat que transporten persones amb mobilitat reduïda. (Aprovació inicial: Ple de 27 de març de 2008)

6. Resolució

 • Tres mesos a comptar des de la sol·licitud de la Targeta d'Estacionament.

7. Silenci administratiu

 • Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima a els/les interessats/as per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

8. Forma de presentació

PRESENCIALMENT

Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran PRÈVIA CITA:

 • Centre Municipal de Serveis Socials, en horari de 9 h a 13´30 h. i de dilluns a divendres (C/ Maestro Palau, 15).
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8)

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/.

(*) En cas de tramitació electrònica, haurà d'aportar en els següents dies a la sol·licitud - i de manera presencial - , les fotografies originals grandària carnet, en el Registre del Centre Municipal de Serveis Socials SENSE CITA PRÈVIA.  

9. Infraccions i sancions  

Quan qualsevol persona beneficiària de la Targeta d'Estacionament per a persones amb mobilitat reduïda siga multada per Agents de la Policia Local de Mislata, o de qualsevol altra població, per infringir les condicions d'ús d'aquesta Targeta, independentment de la sanció econòmica o administrativa imposada per aquests Agents de l'autoritat, des de l'Ajuntament de Mislata es retirarà la Targeta per un període de 6 mesos, a partir de la data de la sanció (Article 8 del Reial decret 1056/2014, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat). Aquesta sanció només podrà ser revocada si el beneficiari/a recorre la infracció originària de la sanció i aquesta és, al seu torn, revocada.  

Tornar