Sol·licitud d'ajudes per a targetes de transport públic

1. L'objecte del procediment

La concessió a les persones que complisquen els requisits econòmics que es fixen anualment en la convocatòria d'ajudes, d'un títol de transport expedit per FGV per a desplaçar-se per les zones A i AB del metre amb una duració d'un any.

2. Requisits

Les persones sol·licitants hauran d'estar empadronades a Mislata amb una antiguitat mínima d'un any i complir una de les dues condicions següents:

 • 2.1.-Ser pensionistes per jubilació o invalidesa o major de 65 anys i no superar el barem d'ingressos mensuals fixat. (Es tindran en compte els ingressos bruts de pensions, rendes, etc., de la unitat de convivència de la persona sol·licitant):
  • 1 persona Fins a 751,85 €
  • 2 persones Fins a 834,53 €
  • 3 persones Fins a 917,98 €
  • 4 persones Fins a 1009,77 €
  • 5 o més persones Fins a 1.110,74€
 • 2.2.- Ser major de 18 anys amb dictamen de mobilitat reduïda expedit per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives, equiparació vàlida per a les persones amb limitació visual, i en aquest cas no es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.

3. Documentació que cal aportar

 • Totes les persones sol·licitants hauran de presentar:
  • Sol·licitud emplenada i signada.
  • Estrangers/as: NIE, Permís de Residència i/o treball, Passaport, cèdula d'inscripció, asil, etc. de tots els membres de la unitat de convivència.
  • Foto grandària carnet.
 • Les persones sol·licitants per ser pensionistes per jubilació o invalidesa o majors de 65 anys a més hauran de presentar:
  • Justificants d'ingressos de tots els membres de la família majors de 16 anys, amb els quals convisca segons la seua situació:
   • Si treballen per compte d'altri: contracte de treball i l'última nòmina.
   • Si treballen per compte propi (autònoms): Model 130 (Trimestral).
   • Si estudien i són majors de 16 anys: justificant d'estar cursant estudis.
 • Autorització consulta interactiva de documentació dels membres que formen part de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys, degudament emplenada i signada. (Model SOC.107)
 • En cas de no presentar la sol·licitud la persona sol·licitant, el/la representant haurà d'aportar l'autorització corresponent signada per ambdues, adjuntant la còpia del DNI/NIE de la persona que autoritza i el DNI/NIE/Passaport original de la persona autoritzada. (Model SOC.108)

S'haurà d'aportar igualment la següent documentació EN CAS DE NO AUTORITZAR la seua consulta per part d'aquest Ajuntament:

 • DNI de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Certificat positiu o negatiu de pensions de l'any actual (CAISS: C/ Pelayo núm. 47 de València). (Cita prèvia: 901106570// www.seg-social.es).
 • Certificat de la vida laboral de la TGSS. (C/ Verge del Cap núm. 22 de València. Sol·licitar a través d'Internet: www.seg-social.es o per Telèfon 901 50 20 50 ).
 • Si es troben en situació de desocupació: (Oficines de l'Av. del Cid núm. 138, de València).
 • Certificat del LABORA on conste la seua situació laboral: www.labora.gva.es/es
 • Certificat del SEPE on esmente si percep prestació i/o subsidi, quantia mensual i període reconegut (Telèfon 96 308 55 98 i 901 11 99 99): www.sepe.es
 • Totes les fulles de l'última Declaració de la Renda o certificat negatiu de la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys amb les quals conviu. Cita prèvia: Tlf. 901 200 351 i 912 901 340 / www.agenciatributaria.es
 • Dictamen de Mobilitat Reduïda expedit per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o dictamen on conste que mostra una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.

4. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • Decret d'Alcaldia núm. 3660/2020 de data 11 de desembre

5. Resolució

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, l'Òrgan competent resoldrà el procediment.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos, a partir de la seua publicació en el BOP i en la Base Nacional de Subvencions. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, s'entendrà desestimades les sol·licituds per silenci administratiu. La resolució es notificarà a les persones interessades, ajustant-se al que es disposa en la legislació de Procediment Administratiu Comú. La pràctica d'aquesta notificació s'ajustarà a les disposicions contingudes en la llei.  

Contra la present resolució que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació o bé directament contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

6. Silenci Administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

7. Forma de presentació i termini de sol·licituds

PRESENCIALMENT

Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran PRÈVIA CITA:

 • Centre Municipal de Serveis Socials, de dilluns a divendres, de 9 h a 13´30 h. i (C/ Maestro Palau, 15).
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8).

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/.

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

Termini de sol·licituds

La convocatòria s'iniciarà, l'immediat dia hàbil següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria i finalitzarà transcorreguts 15 dies hàbils.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  11-03-2021
  Fins a  01-04-2021
Tornar