Justificació de convenis d'associacions de persones majors, serveis socials i inmigració

1. Objecte del procediment

Justificació de convenis a associacions de persones majors, serveis socials i immigració corresponent a l'any 2020.

2. Documentació a aportar

  • Memòria tècnica detallada dels activitats objecte del conveni.
  • Memòria econòmica d'activitats del conveni, amb les factures associades i tots els requisits establits en la clàusula de justificació del conveni.

3. Normativa

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS.
  • Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata.
  • Clàusules específiques del conveni.

4. Presentació de sol·licituds

  • Forma de presentació: en línia. Es presentarà amb el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal.
  • Acabe de presentació de la justificació: fins al 31 de gener de 2021 (inclusivament), segons el que es disposa en les clàusules del conveni.

5. Resolució

Per a aprovar el compte justificatiu per part de l'Administració, l'entitat concedent haurà d'aprovar el compte justificatiu presentat per l'entitat en el terme màxim que marca l'article 21.2 de la Llei 39/2015 i en cas d'iniciar expedients de reintegrament s'ajustarà a l'article 42.4 de la LGS terme màxim per a justificar segons el qual el terme màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament serà de 12 mesos des de la data d'acord d'inici”.

  Termini pendent de publicació al butlletí oficial  
Tornar