Beques de menjador i escoles intantils 2021/2022

1. L'objecte del procediment

 

 • Concessió de Beques de Menjador Escolar per a Educació Infantil, Primària i E.S.O.: Han de sol·licitar-se després d'obtindre la resolució de la sol·licitud de Beca de Menjador en la convocatòria que la Conselleria d'Educació estableix ja que les Beques municipals de menjador van dirigides a complementar el cost del menjador de l'etapa d'Educació Infantil i Primària i ESO en aquells casos en els quals les ajudes de menjador concedides anualment per la Conselleria d'Educació, no cobrisquen prou les necessitats de les famílies. També, van dirigides a aquelles famílies amb fills/as matriculats/as en algun Centre de la localitat que no pogueren optar a la Convocatòria de la Conselleria d'Educació. (Termini de sol·licitud: un mes a partir de l'endemà a la publicació de la resolució de Conselleria d'Educació).
 • NO EN VIGOR. Concessió de Beques d'Escola Infantil (E.I): Les Beques d'Escoles Infantils (E.I.) van dirigides a xiquets/as de 0 a 3 anys d'edat matriculats/as en aquestes i a nasciturus que tinguen previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2021. Hauran de disposar d'una plaça reservada en una Escola Infantil autoritzada de la localitat per la GVA, per al Curs 2021/2022, i la finalitat del qual siga costejar una part de la mensualitat. (Termini de sol·licitud: del 07/05/2021 al 07/06/2021).

2. Documentació que cal aportar

 • Estrangers/as: Permís de Residència i/o Treball, Passaport, cèdula d'inscripció, asil, etc. de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de Família o certificats de matrimoni i/o naixement fills/as, o alta en el registre de parelles de fet.
 • Targetes Sanitàries de la persona sol·licitant i de tots els membres amb els quals convisca (SIP).
 • Justificants d'ingressos de tots els membres de la família majors de 16 anys, amb els quals convisca segons la seua situació
  • Si treballen per compte d'altri: contracte de treball i última nòmina.
  • Si treballen per compte propi (autònoms/as): Model 130 (Trimestral).
  • Si estudien i són majors de 16 anys: justificant d'estar cursant estudis.
 • Fitxa de manteniment de tercers, on la persona titular del compte bancari siga la persona sol·licitant, la qual haurà de disposar de DNI/NIE, en el cas de no haver-la presentat en 2021.
 • Justificant de sol·licitud o resolució de l'Ingrés Mínim Vital, a través de:
  • Web seguretat social: sede.seg-social.gob.es-seu-ciutadans-família
  • Oficina INSS de la seua zona: C/ Pelayo, 47 de València.
 • Reserva plaça per al curs 2021/2022, en el cas de les beques d'escoles infantils.
 • Resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el cas de les beques de menjador.
 • Sentència de separació/divorcie i del conveni regulador. Si està en tràmits, justificant d'aquest.
 • Justificant de la manutenció d'enguany i, en el seu cas, la denúncia de no passar-li manutenció.
 • Justificant de la pensió compensatòria, en el seu cas.
 • Document on conste el número de compte bancària la persona titular del qual siga la persona sol·licitant, la qual haurà de disposar de DNI/NIE (Cartilla del Banc, etc.).
 • Qualsevol altre document que acredite les seues actuals circumstàncies (identificatives, laborals, …).
 • Autorització consulta interactiva de documentació dels membres que formen part de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys, degudament emplenada i signada. (Model SOC.107)
 • En cas de no presentar la sol·licitud la persona sol·licitant, el/la representant haurà d'aportar l'autorització corresponent signada per ambdues, adjuntant la còpia del DNI/NIE de la persona que autoritza i el DNI/NIE/Passaport original de la persona autoritzada. (Model SOC.108)

S'haurà d'aportar igualment la següent documentació EN CAS DE NO AUTORITZAR la seua consulta per part d'aquest ajuntament:

 • DNI.
 • Certificat positiu o negatiu de pensions de l'any actual (CAISS: C/ Pelayo núm. 47 de València). (Cita prèvia: 901106570 // www.seg-social.es).
 • Certificat de la vida laboral de la TGSS. (C/ Verge del Cap núm. 22 de València. Sol·licitar a través d'Internet: www.seg-social.es o per Telèfon 901 50 20 50 ).
 • Si es troben en situació de desocupació: (Oficines de l'Av. del Cid núm. 138, de València).
  • Certificat de el LABORA on conste la seua situació laboral. labora.gva.es/es
  • Certificat del SEPE on esmente si percep prestació i/o subsidi, quantia   mensual i període reconegut (Telèfon 96 308 55 98 i 901 11 99 99). www.sepe.es
 • Totes les fulles de l'última Declaració de la Renda o certificat negatiu de la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys amb les quals conviu. Cita prèvia: Tlf. 901 200 351 i 912 901 340 / www.agenciatributaria.es

3. Normativa:

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

4. Resolució:
Tres mesos des-de la finalització de la convocatòria. 

5. Silenci administratiu: 
Artícul 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.


6. Terminis i forma de presentación:

Terminis: El termini de sol·licitud serpa de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al butlletí corresponent. 

Podran sol·licitar fora del termini establit i durant tot el curs escolar, aquells casos que complint els requisits econòmics d'aquesta convocatòria i prèvia valoració tècnica, es troben en alguna de les següents situacions:

 1. Famílies que s'empadronen al municipi amb posterioritat al termini oficial de sol·licituds.
 2. Famílies que no disposen de cap ingrés econòmic
 3. Persones que hagen presentat una denúncia per patir violència de gènere.
 4. Alumnat que haja sol·licitat beca a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i es lis haja sigut denegada per motius no imputables a ells/elles trobant-se en la situació econòmica prevista en les bases.

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA tlf. 963 13 72 60:

 • Centre Municipal de Serveis Socials, en horari de 9 h a 13´30 h. i de dilluns a divendres (C/ Maestro Palau, 15).
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8)

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, a través del tràmit sol·licitud de participació.

7. Requisits

 • Estar empadronats/des i residir en aquest municipi les persones progenitores-tutores i menor/s (en el mateix domicili)
 • Estar escolaritzats/des, i/o tindre plaza reservada en un centre educatiu o escola infantil de Mislata.
 • Que la renda per càpita de l'unidad de convivència no supere la cuantía establida. Es tindràn en compte sòls els ingressos bruts de la familia nuclear dels/les xiquets/es (progenitors/tutors i germans/es)
 • Les persones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe a les beques d'escoles infantils (de 0 a 3 anys) i beques de menjador (en aquells casos contemplats en l'apartat I de les bases reguladores). 

BEQUES ESCOLES INFANTILS:​

 Bons Ingressos renda per càpita mensual Quantía mensual a concedir
Bono 1

Fins a 508,41€/mes

(IPREM mensual menys 10%​)

Persones beneficiàries de la RVI

100% cost

(descomptant Bono concedit per la G.V.)

Bono 2 Fins a 564,90 €/mes (IPREM mensual )
100 €
Bono 3 Fins a 677,88 €/mes (IPREM mensual més 20%) 75 €

BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR: 

Bons Ingressos Renda Per Càpita Mensual Percentaje a concedir
Bono 1 Fins a 402,80 €/mes (PNC) 100 % del cost
Bono 2 Fins a 443,08 €/mes (PNC + 10%) 75 % del cost
Bono 3 Fins a 483,36 €/mes (+10%) 50% del cost

 


  Des de  09-09-2021
  Fins a  11-10-2021
Tornar