Ajudes a manutenció

1. L'objecte del procediment

Concessió d'ajudes per manutenció.

2. Documentació que cal aportar

 • DNI, NIE, permís de Residència i/o treball, Passaport, cèdula d'inscripció, asil, etc. de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Totes les fulles registrades en el LLIBRE DE FAMÍLIA o certificats de matrimoni i/o naixement fills/as, o alta en el registre de parelles de fet.
 • Targetes Sanitàries de la persona sol·licitant i de tots els membres amb els quals convisca (SIP).
 • Justificants d'ingressos de tots els membres de la família majors de 16 anys, amb els quals convisca segons la seua situació
  • Si treballen per compte d'altre: contracte de treball i l'última nòmina.
  • Si treballen per compte propi (autònoms): Model 130 (Trimestral).
  • Si estudien i són majors de 16 anys: justificant d'estar cursant estudis.
 • Contracte d'arrendament de l'habitatge/habitació i documentació sobre aquest tema.
 • Sentència de separació/divorcie i del conveni regulador. Si està en tràmits, justificant d'aquest.
 • Justificant de la manutenció d'enguany i, en el seu cas, la denúncia de no passar-li manutenció.
 • Justificant de la pensió compensatòria, en el seu cas.
 • Document on conste el número de compte bancària la persona titular del qual siga la persona sol·licitant, la qual haurà de disposar de DNI/NIE (Cartilla del Banc, etc.)
 • Qualsevol altre document que acredite les seues actuals circumstàncies (identificatives, laborals, …)
 • Autorització consulta interactiva de documentació dels membres que formen part de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys, degudament emplenada i signada. (Model SOC.107)
 • Justificant de sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital, a través de la Web de la Seguretat Social: sede.seg-social.gob.es-seu-ciutadans-família. Oficina INSS de la seua zona: C/ Pelayo, 47 de València
 • Justificant de sol·licitud d'haver sol·licitat Pla Social d'Ocupació de Mislata.
 • Justificants del pagament de la prestació percebuda amb anterioritat (factures, rebuts…)
 • En cas de no presentar la sol·licitud la persona sol·licitant, el/la representant haurà d'aportar l'autorització corresponent signada per ambdues, adjuntant la còpia del DNI/NIE de la persona que autoritza i el DNI/NIE/Passaport original de la persona autoritzada. (Model SOC.107)

 

S'haurà d'aportar igualment la següent documentació EN CAS DE NO AUTORITZAR la seua consulta per part d'aquest ajuntament:

 • DNI
 • Certificat positiu o negatiu de pensions de l'any actual (CAISS: C/ Pelayo núm. 47 de València). (Cita prèvia: 901106570// www.seg-social.es).
 • Certificat de la vida laboral de la TGSS. (C/ Verge del Cap núm. 22 de València. Sol·licitar a través d'Internet: www.seg-social.es o per Telèfon 901 50 20 50 ).
 • Si es troben en situació de desocupació: (Oficines de l'Av. del Cid núm. 138, de València).
  • Certificat del LABORA on conste la seua situació laboral: labora.gva.es/es
  • Certificat del SEPE on esmente si percep prestació i/o subsidi, quantia mensual i període reconegut (Telèfon 96 308 55 98 i 901 11 99 99): www.sepe.es
 • Totes les fulles de l'última Declaració de la Renda o certificat negatiu de la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys amb les quals conviu. Cita prèvia: Tlf. 901 200 351 i 912 901 340 / www.agenciatributaria.es

3. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • Decret d'Alcaldia núm. 151 de 20 gener pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en material de Serveis Socials: Ajudes de Manutenció.

4. Resolució

Quatre mesos des de la finalització de la convocatòria.

5. Silenci administratiu

Artícul 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentación:

PRESENCIALMENT

Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA tlf. 963 13 72 60:

 • Centre Municipal de Serveis Socials, en horari de 9 h a 13´30 h. i de dilluns a divendres (C/ Maestro Palau, 15).
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8) amb cita prèvia.

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA 

En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

7. Requisits

 • Estar empadronat/a a Mislata i tindre la residència efectiva en el municipi com a mínim un any ininterromput i immediatament anterior a la sol·licitud. Haurà d'estar empadronat/a en el domicili en el qual resideix.
 • Que no dispose d'ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència. La present ajuda serà incompatible amb qualsevol ajuda destinada a la mateixa fi i convocada per qualsevol altra Administració Pública o un altre Organisme, sempre que haja sigut resolta favorablement (Renda Valenciana d'Inclusió, …)
 • En visita domiciliària s'haurà de facilitar l'accés del professional de Serveis Socials a l'habitatge per a la realització del preceptiu Informe Social.
 • Que el còmput mensual dels ingressos bruts de la unitat de convivència no supere els ingressos establits.

La quantia a concedir estarà subjecta a la consignació pressupostària de la convocatòria, estimant-se les següents quanties:

 • 1 persona --> Serà favorable una ajuda de 110€/mes --> 440 €
 • 2 persones --> Serà favorable una ajuda de 120€/mes --> 480 €
 • 3 persones --> Serà favorable una ajuda de 125€/mes --> 500 €
 • 4 persones --> Serà favorable una ajuda de 135€/mes--> 540 €
 • 5 persones o més --> Serà favorable una ajuda de 140€/mes -->560 €

 


  Des de  02-02-2021
  Fins a  30-11-2021
Documentació associada
Tornar