Concessió d'ajudes per a gastos ús habitatge

1. L'objecte del procediment

Concessió d'ajudes per a despeses ús habitatge.

2. Documentació que cal aportar

 • DNI / NIE, permís de Residència i/o treball, Passaport, cèdula d'inscripció, asil, etc. de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Totes les fulles registrades en el LLIBRE DE FAMÍLIA o certificats de matrimoni i/o naixement fills/as, o alta en el registre de parelles de fet.
 • Targetes Sanitàries de la persona sol·licitant i de tots els membres amb els quals convisca (SIP).
 • Justificants d'ingressos de tots els membres de la família majors de 16 anys, amb els quals convisca segons la seua situació
 • Si treballen per compte d'altri: contracte de treball i l'última nòmina.
 • Si treballen per compte propi (autònoms): Model 130 (Trimestral).
 • Si estudien i són majors de 16 anys: justificant d'estar cursant estudis.
 • Contracte d'arrendament de l'habitatge/habitació i documentació sobre aquest tema.
 • Últim rebut pagat de l'habitatge (lloguer o préstec hipotecari). En el rebut haurà de constar nom i cognoms sol·licitant i arrendador (en cas de lloguer), quantia mensual pagada i el domicili.
 • Sentència de separació/divorcie i del conveni regulador. Si està en tràmits, justificant d'aquest.
 • Justificant de la manutenció d'enguany i, en el seu cas, la denúncia de no passar-li manutenció.
 • Justificant de la pensió compensatòria, en el seu cas.
 • Document on conste el número de compte bancària la persona titular del qual siga la persona sol·licitant, la qual haurà de disposar de DNI/NIE (Cartilla del Banc, etc.)
 • Justificant de sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital, a través de la Web de la Seguretat Social: sede.seg-social.gob.es-seu-ciutadans-família. Oficina INSS de la seua zona: C/ Pelayo, 47 de València.
 • Justificant del pagament de la prestació percebuda amb anterioritat (factures, rebuts…)
 • Qualsevol altre document que acredite les seues actuals circumstàncies (identificatives, laborals, …)
 • Autorització consulta interactiva de documentació dels membres que formen part de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys, degudament emplenada i signada. (Model SOC.107)
 • Document on conste el número de compte bancària la persona titular del qual siga la persona sol·licitant, la qual haurà de disposar de DNI/NIE (Cartilla del Banc, etc.)
 • En cas de no presentar la sol·licitud la persona sol·licitant, el/la representant haurà d'aportar l'autorització corresponent signada per ambdues, adjuntant la còpia del DNI/NIE de la persona que autoritza i el DNI/NIE/Passaport original de la persona autoritzada. (Model SOC.108)

S'haurà d'aportar igualment la següent documentació EN CAS DE NO AUTORITZAR la seua consulta per part d'aquest ajuntament:

 • DNI
 • Certificat positiu o negatiu de pensions de l'any actual (CAISS: C/ Pelayo núm. 47 de València). (Cita prèvia: 901106570// www.seg-social.es).
 • Certificat de la vida laboral de la TGSS. (C/ Verge del Cap núm. 22 de València. Sol·licitar a través d'Internet: www.seg-social.es o per Telèfon 901 50 20 50 ).
 • Si es troben en situació de desocupació: (Oficines de l'Av. del Cid núm. 138, de València).
  • Certificat del LABORA on conste la seua situació laboral: www.labora.gva.es/es
  • Certificat del SEPE on esmente si percep prestació i/o subsidi, quantia mensual i període reconegut (Telèfon 96 308 55 98 i 901 11 99 99): www.sepe.es
 • Totes les fulles de l'última Declaració de la Renda o certificat negatiu de la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys amb les quals conviu. Cita prèvia: Tlf. 901 200 351 i 912 901 340 / www.agenciatributaria.es

3. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat  Valenciana.
 • Decret d'Alcaldia núm. 152 de 20 gener pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de Serveis Socials: Ajudes de Despeses Ús Habitatge.

4. Resolució

Quatre mesos des de la finalització de la convocatòria.

5. Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima a els/les interessats/as per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació

PRESENCIALMENT

Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA tlf. 963 13 72 60:

 • Centre Municipal de Serveis Socials, en horari de 9 h a 13´30 h. i de dilluns a divendres (C/ Maestro Palau, 15).
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8)

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, a través del tràmit sol·licitud de participació.

7. Requisits

 • Estar empadronat/a a Mislata i tindre la residència efectiva en el municipi com a mínim un any ininterromput i immediatament anterior a la sol·licitud. Haurà d'estar empadronat/a en el domicili en el qual resideix.
 • Que la persona beneficiària no dispose d'ingressos suficients per a afrontar les despeses  derivades de la situació d'emergència.
 • La present ajuda serà incompatible amb qualsevol ajuda destinada a la mateixa fi i convocada per qualsevol altra Administració Pública o un altre Organisme, sempre que haja sigut resolta favorablement (Renda Valenciana d'Inclusió, Lloguer Social prestat per Conselleria, etc …)
 • Que la renda per capita de la unitat familiar a la qual pertany la persona sol·licitant no supere la quantía anual 5.639,20 € (Ingressos bruts) .
 • Per a calcular l'RPC, es tindrà en compte la totalitat dels ingressos bruts mensuals de què disposen tots els membres de la unitat de convivència en el moment de la sol·licitud (nòmines, pensions, prestacions, etc.), els quals es multiplicaran per 12 mesos (quan no hi haja pagues extraordinàries o aquestes estiguen prorratejades) o per 14 mesos (quan tinga pagues extraordinàries), als quals se sumaran els ingressos obtinguts en l'última Declaració de la Renda. El còmput total s'obtindrà en dividir aquests ingressos anuals entre el nombre de membres de la unitat familiar.

Estimació importe de l'ajuda

La quantia a concedir estarà subjecta a la consignació pressupostària de la convocatòria, estimant-se les següents quanties:  

 • Si paguen d'habitatge 400€ o més → Fins a 700€/semestre
 • Si paguen d'habitatge entre 300€ i 399€ → Fins a 600€/semestre
 • Si paguen d'habitatge entre 200€ i 299€ → Fins a 525€/semestre
 • Si paguen d'habitatge entre 100€ i 199€ → Fins a 320€/semestre
 • Si paguen menys de 99€ o no paguen habitatge → Fins a 220€/semestre

8. Observacions

Dos terminis:  

 • Primer termini: 1 mes des de la publicació de l'extracte de les bases.
 • Segon termini: de l'1 al 30 de juny.
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  01-06-2021
  Fins a  30-06-2021
Tornar